Besluit terbeschikkingstelling scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland aan de Scheepvaartinspectie

Geldend van 03-02-2011 t/m heden

Besluit van 24 januari 2011 houdende uitvoering van artikel 10, tweede lid, van de Schepenwet (Besluit terbeschikkingstelling scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland aan de Scheepvaartinspectie)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 18 januari 2011, nr. VENW/BSK-2010/190309, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 10, tweede lid, van de Schepenwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De scheepvaartinspecteurs, werkzaam bij de Rijksdienst Caribisch Nederland, worden ter beschikking gesteld van de dienst van de Scheepvaartinspectie voor de uitvoering en het toezicht op de naleving van de bepalingen van de Schepenwet, voor zover van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit terbeschikkingstelling scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland aan de Scheepvaartinspectie.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 januari 2011

Beatrix

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina