Instellingsbesluit Cöordinatieplatform Zorgstandaarden

[Regeling vervallen per 06-04-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.]
Geldend van 03-02-2011 t/m 31-12-2012

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 januari 2011, nr. PG/OGZ 3037070, houdende de instelling van het Coördinatieplatform Zorgstandaarden (Instellingsbesluit Cöordinatieplatform Zorgstandaarden)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 06-04-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder ‘de Minister’: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 2. Taak Coördinatieplatform Zorgstandaarden

[Vervallen per 06-04-2013]

 • 1 Er is een Coördinatieplatform Zorgstandaarden.

 • 2 Het Coördinatieplatform Zorgstandaarden heeft tot taak:

  • a. eerste aanspreekpunt zijn voor en advies geven aan het brede zorgveld voor alle (inhoudelijke) vraagstukken rondom zorgstandaarden;

  • b. afstemming bevorderen en discussie organiseren tussen vertegenwoordigers uit het zorgveld, verwerven van informatie en inzicht en advies opstellen over zorgstandaarden;

  • c. uitwerken en waar nodig aanpassen van het model voor zorgstandaarden mede op basis van de ervaringen met bovengenoemde taken en verworven kennis en inzichten;

  • d. in afstemming met zorgorganisaties bevorderen dat de ontwikkeling wordt aangepakt van zorgmodules;

  • e. nadere advisering ten aanzien van de structurele bestuurlijke organisatie van zorgstandaarden;

  • f. een voorstel uitwerken voor een landelijk ontwikkel- en onderhoudsprogramma van zorgstandaarden met bijbehorende begroting.

Artikel 3. Samenstelling Coördinatieplatform Zorgstandaarden

[Vervallen per 06-04-2013]

 • 1 Het Cöordinatieplatform Zorgstandaarden bestaat uit ten minste 15 leden en ten hoogste 25 leden, waaronder de voorzitter.

 • 2 Het Cöordinatieplatform Zorgstandaarden is samengesteld uit personen die deskundig zijn op het terrein van kwaliteit van zorg voor mensen met een chronische ziekte, gezaghebbend zijn en onafhankelijk kunnen optreden.

 • 3 De leden worden op persoonlijke titel benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en zijn eenmaal aansluitend herbenoembaar.

 • 4 De leden van het Coördinatieplatform Zorgstandaarden worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Minister.

 • 5 Het lidmaatschap eindigt tussentijds door overlijden, schorsing en/of ontslag door de Minister.

 • 6 Indien een tussentijdse vacature ontstaat, vindt een benoeming voor die vacature plaats voor de resterende duur van de zittingsperiode.

Artikel 4. Ondersteuning

[Vervallen per 06-04-2013]

 • 1 Het Coördinatieplatform Zorgstandaarden heeft ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van zijn werkzaamheden een ondersteunend bureau ter beschikking.

 • 2 Het ondersteunend bureau is voor de inhoudelijke uitoefening van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan het Cöordinatieplatform Zorgstandaarden.

 • 3 Het Cöordinatieplatform Zorgstandaarden maakt bij aanvang van zijn werkzaamheden nadere afspraken met het ondersteunend bureau.

Artikel 5. Werkwijze

[Vervallen per 06-04-2013]

 • 1 Het Coördinatieplatform Zorgstandaarden kiest als uitgangspunt voor zijn werkzaamheden het rapport ‘Zorgstandaarden in model’ van ZonMw (februari 2010) en het advies ‘Bestuurlijke organisatie van zorgstandaarden’ van ZonMw (maart 2010).

 • 2 Het Cöordinatieplatform Zorgstandaarden stelt bij aanvang van zijn werkzaamheden een huishoudelijk reglement omtrent zijn werkwijze op. Dit reglement bevat in ieder geval de waarborgen die de onafhankelijkheid van het Cöordinatieplatform Zorgstandaarden garanderen, de wijze van besluitvorming en de afspraken tussen het Coördinatieplatform en het ondersteunend bureau. Het huishoudelijk reglement wordt ter kennisname aan de Minister gestuurd.

 • 3 Het Cöordinatieplatform Zorgstandaarden komt bij meerderheid van stemmen tot zijn oordeel over zijn agenda en werkplanning. Wanneer de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter of bij zijn afwezigheid zijn plaatsvervanger.

Artikel 6. Vergoeding

[Vervallen per 06-04-2013]

 • 2 De leden hebben daarnaast recht op een vergoeding wegens reiskosten overeenkomstig het Reisbesluit binnenland.

Artikel 7. Archivering

[Vervallen per 06-04-2013]

 • 1 Het beheer van de archiefbestanden van het Cöordinatieplatform Zorgstandaarden geschiedt op overeenkomstige wijze als het beheer van de archiefbescheiden door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of overeenkomstig eventueel aanvullend gemaakte afspraken.

 • 2 De archiefbescheiden van het Cöordinatieplatform Zorgstandaarden worden na opheffing, of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgedragen aan het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 06-04-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2010.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 06-04-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Cöordinatieplatform Zorgstandaarden.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina