Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Qbuzz openbaar vervoer 2011

[Regeling vervallen per 01-02-2013.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-01-2013

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 januari 2011 nr. 5684507/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Qbuzz

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de vestigingsmanager van Qbuzz openbaar vervoer van 9 november 2010 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie te Groningen en de korpschef van het Korps landelijke Politiediensten;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2013]

De personen, werkzaam in de functie van controleur openbaar vervoer in dienst van Qbuzz openbaar vervoer zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2013]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2013]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 30 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 6

[Vervallen per 01-02-2013]

Artikel 7

[Vervallen per 01-02-2013]

  • 1 De directeur van Qbuzz openbaar vervoer brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 9

[Vervallen per 01-02-2013]

De op naam gestelde akten van beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij Qbuzz openbaar vervoer en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit buitegewoon opsporingsambtenaar openbaar vervoersbedrijven 2010 van 24 november 2010, nr. 5676481/Justis/10worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 10

[Vervallen per 01-02-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2011 en vervalt 1 februari 2013.

Artikel 11

[Vervallen per 01-02-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Qbuzz openbaar vervoer 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 januari 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

teammanager Bevoegdheden, Toezicht en Registers.

Terug naar begin van de pagina