Instellingsbesluit Adviescommissie bezwaar en beroep BES

Geldend van 29-01-2011 t/m heden

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 januari 2011, nr. RUA/A/2011/720, tot instelling van de adviescommissie bezwaar en beroep BES

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 70 van de Wet administratieve rechtspraak BES,

Besluit:

Artikel 1. Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de adviescommissie: de adviescommissie bezwaar en beroep BES, bedoeld in artikel 2;

 • b. de minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • c. het ministerie: het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Artikel 3. Taak

De adviescommissie heeft tot taak:

Artikel 4. Samenstelling

De adviescommissie bestaat uit drie personen, onder wie een voorzitter. Tevens kan de minister een of meer plaatsvervangende leden benoemen.

Artikel 5. Benoeming en termijn

 • a. De minister benoemt en ontslaat de leden van de adviescommissie.

 • b. De benoeming geschiedt voor de duur van ten hoogste een jaar. Een aftredend lid is terstond herbenoembaar.

Artikel 6. Onafhankelijkheid en geheimhouding

 • a. De leden van de adviescommissie adviseren onafhankelijk en zonder last of ruggespraak.

 • b. Voorzover leden van de adviescommissie bij de uitvoering van hun taken de beschikking krijgen over gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, zijn zij verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

 • c. Een lid van de adviescommissie neemt niet aan de beraadslaging deel indien hij bij de totstandkoming van de beschikking betrokken is geweest.

Artikel 7. Besluitvorming

 • a. De adviescommissie neemt alle beslissingen over uit te brengen adviezen bij meerderheid van stemmen.

 • b. Bij staking der stemmen beslist de voorzitter.

Artikel 8. Vergoeding

 • a. Aan leden van de adviescommissie kan ten laste van het ministerie een vergoeding worden toegekend.

 • b. Om aanspraak te kunnen maken op deze vergoeding, dienen de leden van de adviescommissie een presentielijst te ondertekenen en een gespecificeerde declaratie in te dienen.

 • c. De vergoeding bedraagt $ 55,− per aan de voorbereiding en de behandeling ter zitting van een bezwaarzaak besteed uur, waarbij voor de voorbereiding ten hoogste anderhalf uur kan worden gedeclareerd;

 • d. Voor zover een lid van de adviescommissie voor de behandeling van een bezwaarschrift genoodzaakt is om te reizen naar een ander eiland dan het eiland waar het lid van de adviescommissie woonachtig is, kunnen de reiskosten worden vergoed, aangevuld met een daggeldvergoeding van $ 95,−. Daarnaast kan een vergoeding worden toegekend voor de aan de reis bestede uren die $ 55,− per uur bedraagt.

 • e. Onverminderd het bepaalde onder a tot en met d, kan aan de voorzitter een vergoeding worden toegekend die $ 55,− per zitting bedraagt, voor het vaststellen van de door de secretaris op te stellen verslagen van zittingen en adviezen.

Artikel 9. Beheer bescheiden

De bescheiden van de adviescommissie worden na beëindiging van de werkzaamheden van de adviescommissie in het archief van het ministerie opgenomen.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Artikel 11. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Adviescommissie bezwaar en beroep BES.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 januari 2011

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina