Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar HTM Personenvervoer N.V. 2011

[Regeling vervallen per 26-06-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 25-06-2015

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 17 januari 2011 nr. 5682079/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de HTM Personenvervoer N.V.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van het Sectorhoofd Controle van HTM Personenvervoer N.V. van 19 mei 2010 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie te Den Haag en de korpschef van de regiopolitie Haaglanden;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 26-06-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 26-06-2015]

De personen, werkzaam in de functie van Controleur BOA I of Controleur BOA III in dienst van de HTM Personenvervoer N.V., zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 26-06-2015]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 26-06-2015]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 250 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 26-06-2015]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen en daarbij gebruikmaken van handboeien.

Artikel 6

[Vervallen per 26-06-2015]

Artikel 7

[Vervallen per 26-06-2015]

  • 1 Het Sectorhoofd Controle van de HTM Personenvervoer N.V., brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 6 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 9

[Vervallen per 26-06-2015]

De op naam gestelde akten van beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij de HTM Personenvervoer N.V. en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 24 november 2010 nr. 5676481/Justis/10worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 10

[Vervallen per 26-06-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 11

[Vervallen per 26-06-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar HTM Personenvervoer N.V. 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 januari 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

teammanager Bevoegdheden, Toezicht en Registers.

Terug naar begin van de pagina