Besluit aanwijzing toezichthouders startdatum Hollandse Nieuwe 2010

[Regeling vervallen per 01-09-2013.]
Geldend van 14-01-2012 t/m 31-08-2013

Besluit van het bestuur van het Productschap Vis van 2 december 2010 tot aanwijzing van een dienst die belast is met het houden van toezicht op de naleving van de door het bestuur van het Productschap Vis vastgestelde Verordening Hollandse Nieuwe 2007 (Besluit aanwijzing toezichthouders startdatum Hollandse Nieuwe 2010)

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2013]

  • 1 Personen, als controleur werkzaam bij de CoMore Bedrijfsdiensten B.V., thans gevestigd te Zeist aan de Laan van Vollenhove 3229, 3706 AR, worden belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Verordening Hollandse Nieuwe 2007.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2013]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders startdatum Hollandse Nieuwe 2010.

  • 2 Het Besluit aanwijzing toezichthouders Verordening Hollandse Nieuwe 2007 van 29 maart 2007 wordt ingetrokken.1

  • 3 Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

  • 4 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Rijswijk, 2 december 2010

D.C. Faber

voorzitter

D.A.M. Risseeuw

secretaris

  1. Het Besluit aanwijzing toezichthouders Verordening Hollandse Nieuwe 2007 is d.d. 26 februari 2008 goedgekeurd door het Ministerie van LNV, mede namens de Minister van Justitie, en d.d. 11 april 2008 gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie (nr. 29, VIS 4). Gewijzigd bij Besluit I tot wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders Verordening Hollandse Nieuwe 2007 is d.d. 12 maart 2010 goedgekeurd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en d.d. 2 april 2010 gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie (nr. 19, VIS 21).

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina