Verordening financiering scholpromotie 2011

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2012.]
Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Verordening van het Productschap Vis van 30 september 2010, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers op te leggen bestemmingsheffing ten behoeve van promotie voor schol voor het jaar 2011 (Verordening financiering scholpromotie 2011)

Het bestuur van het Productschap Vis;

Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb. 2003, 253);

Gehoord de Commissie aanvoeraangelegenheden en de Commissie groothandel;

Besluit:

Artikel 1

 • 2 Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze verordening vindt het aanvoeren plaats op het tijdstip waarop het vissersvaartuig direct of indirect verbinding met de wal heeft gekregen.

Artikel 1a

Onder het productschap ressorterende ondernemers zijn wegens de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten in de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 aan en ten behoeve van het productschap een heffing verschuldigd volgens de in de artikelen 2 en 3 vermelde heffingsgrondslagen met de daarbij behorende tarieven. De berekening en de wijze van betaling vinden plaats, zoals in de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006 is bepaald.

Artikel 2

 • 1 Elke ondernemer is aan het productschap ten bate van het fonds een heffing verschuldigd wegens:

  • a. het aanvoeren van schol met een in Nederland geregistreerd vissersvaartuig;

  • b. het kopen van schol die is aangevoerd met een in Nederland of in het buitenland geregistreerd vissersvaartuig.

 • 2 De heffing wegens de handeling, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, bedraagt € 0,40 per 100 kg aangevoerde schol.

 • 3 De heffing wegens de handeling, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, bedraagt € 0,40 per 100 kg aangekochte schol.

Artikel 4

 • 1 Deze verordening treedt met uitzondering van artikel 3 in werking met ingang van 1 januari 2011. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2010, treedt deze verordening in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt deze terug tot en met 1 januari 2011.

 • 2 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening financiering scholpromotie 2011.

 • 3 Artikel 3 van deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Rijswijk, 30 september 2010

D.C. Faber

voorzitter

D.A.M. Risseeuw

secretaris

Terug naar begin van de pagina