Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (invoering flexibel personeelsysteem krijgsmacht)

Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 01-02-2011 t/m heden

Besluit van 24 januari 2011 tot wijziging van het Algemeen militair ambtenarenreglement in het kader van de invoering van een flexibel personeelsysteem voor de krijgsmacht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 23 april 2010, nr. BS/2010012382;

Gelet op artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet alsmede op de artikelen 12, 12k en 12 quinquies van de Militaire ambtenarenwet 1931;

De Afdeling Advisering van de Raad van State gehoord (advies van 15 juli 2010, nr. W07.10.0169/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Defensie van 19 januari 2011, nr. BS/2010030913;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Red: Wijzigt het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie.]

Artikel III. Overgangsbepalingen

  • 1 De militair, die zich in fase twee bevindt en op de datum van inwerkingtreding van dit besluit het moment van ontslag, genoemd in artikel 39, tweede lid, onder i, van het Algemeen militair ambtenarenreglement, is gepasseerd of dit moment binnen een jaar na de inwerkingtreding van dit besluit bereikt, wordt, voor begeleiding bij de overgang naar een betrekking op de civiele arbeidsmarkt, aangemeld bij het Dienstencentrum externe bemiddeling defensiepersoneel en ontslagen op grond van artikel 39, tweede lid, onder i, van het Algemeen militair ambtenarenreglement, waarbij de ontslagdatum minimaal twaalf maanden maar uiterlijk achttien maanden ligt na het moment van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel IV

[Red: Wijzigt het Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie over de periode 1 maart 2009 tot en met 28 februari 2010 en vaststelling eenmalige uitkering 2009).]

Artikel V. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2011. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 februari 2011, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 januari 2011

Beatrix

De Minister van Defensie,

J. S. J. Hillen

Uitgegeven de eenendertigste januari 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Naar boven