Besluit mandaat en machtiging incidentele subsidies MIA water

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 29-01-2011 t/m 31-12-2012

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu tot het verlenen van mandaat in verband met het verlenen en uitvoeren van incidentele subsidies in het kader van de Maatschappelijke Innovatieagenda Water (Besluit mandaat en machtiging MIA water)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 4:23, derde lid, onderdeel d, 10:3, eerste lid, 10:4, eerste lid, en 10:9, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur Agentschap NL van 26 november 2010 (kenmerk ZJZ1029050);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

Aan de algemeen directeur van Agentschap NL wordt mandaat verleend om namens de Minister van Infrastructuur en Milieu in het kader van de uitvoering van de Maatschappelijke Innovatieagenda Water besluiten te nemen betreffende het verlenen, vaststellen, wijzigen of intrekken van incidentele subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onderdeel d, van de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien van:

  • a. activiteiten in het kader van programmalijn 1, versterken van de internationale positie van de in Nederland gevestigde watersector, die bijdragen aan een goed bestuur op het gebied van water tot een bedrag van € 1.200.000,– ;

  • b. activiteiten in het kader van programmalijn 3, Human Capital Water and Delta, ten behoeve van de watersector die gericht zijn op:

    • het behoud van personeel,

    • het bevorderen van (zij-)instroom van personeel,

    • het beter laten aansluiten van opleidingen op de huidige en toekomstige behoeften tot een bedrag van € 500.000,–;

  • c. activiteiten in het kader van programmalijn 5, generieke belemmeringen, die gericht zijn op het verminderen van technische, juridische en bestuurlijke belemmeringen die zich voordoen bij het uitvoeren van projecten in de watersector tot een bedrag van € 630.850,–.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant en vervalt met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging incidentele subsidies MIA water.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina