Beleidsregels toelatingseisen sectoroverleg Caribisch Nederland

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Regels van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van met betrekking tot de toelatingseisen van vakorganisaties tot de sectorale overleg commissie BES

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1

De sectorale overleg Commissie BES, genoemd in het Besluit overlegstelsel BES (Stb. 2010, 369), zal voortaan worden aangeduid als Sectoroverleg Caribisch Nederland.

Artikel 2

 • 1 Tot het Sectoroverleg Caribisch Nederland worden slechts toegelaten vakorganisaties die zijn gevestigd in één van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba of in Nederland. De vakorganisatie overlegt hiervan bewijsstukken aan de voorzitter van het overleg.

 • 2 De voorzitter van het sectorale overleg kan organisaties uitsluiten van het overleg indien niet aan de in het eerste lid bedoelde voorwaarde is voldaan.

Artikel 3

 • 1 De organisaties, genoemd in artikel 2, dienen te zijn aangesloten bij een tot de Raad voor Overheidspersoneel (ROP) toegelaten centrale van overheidspersoneel in Nederland.

 • 2 De voorzitter van het sectorale overleg kan organisaties uitsluiten van het overleg indien niet aan de in het eerste lid bedoelde voorwaarde is voldaan.

Artikel 4

 • 1 Een vakorganisatie wordt als representatief aangemerkt indien zij ten minste 100 leden op de openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba vertegenwoordigen.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kunnen vakorganisaties die niet aan de voorwaarde genoemd in het eerste lid voldoen, als representatief worden aangemerkt indien zij meer dan:

  • a. 50 leden hebben op Bonaire, dan wel

  • b. 30 leden hebben op St. Eustatius, dan wel

  • c. 20 leden hebben op Saba.

 • 3 De voorzitter van het sectorale overleg kan organisaties uitsluiten van het overleg indien niet aan de in dit artikel bedoelde voorwaarde is voldaan.

Artikel 5

 • 2 De jaarlijkse opgave van de leden aantallen van de vakorganisaties wordt vergezeld van een verklaring omtrent de juistheid afgegeven door een accountant.

Artikel 6

 • 1 Deze regels treden in werking met ingang van 1 juli 2011.

 • 2 In afwijking van het eerste lid treedt artikel 4 in werking op 1 januari 2012.

Artikel 7

Deze regels worden aangehaald als: Beleidsregels toelatingseisen sectoroverleg Caribisch Nederland.

Deze regels zullen in de Nederlandse Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina