Regeling vaststelling tarieven 2011 ex artikel 6 Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 26-01-2011 t/m 31-12-2012

Regeling tot vaststelling voor 2011 van de tarieven, bedoeld in artikel 6 van de Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 6 van de Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina