Regeling informatieverstrekking vaststelling aanvaardbare kosten

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 27-01-2011 t/m 31-12-2011

Regeling informatieverstrekking vaststelling aanvaardbare kosten

De Nederlandse Zorgautoritei (NZa),

Gelet op de artikelen 62 en 68, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);

Besluit:

Artikel 1. Werkingssfeer

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) die wordt geleverd door instellingen voor medisch specialistische zorg, trombosediensten, huisartsenlaboratoria, integrale kankercentra, audiologie centra en productiesamenwerkingsverbanden waarop de budgetsystematiek of begrotingssystematiek van toepassing was.

Deze regeling is van toepassing op ziekenvervoer per ambulance als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw). Onder de werkingsfeer van deze regeling vallen daarmee eveneens de activiteiten die door de centrale posten ambulancevervoer (CPA) als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet ambulancevervoer, worden uitgeoefend.

Artikel 2. Doel

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling heeft tot doel vastlegging van de informatie die moet worden verstrekt ten behoeve van de vaststelling van aanvaardbare kosten van de in artikel 1 genoemde zorgaanbieders.

Artikel 3. Te verstrekken informatie gebudgetteerde instellingen

[Vervallen per 01-01-2012]

Gebudgetteerde instellingen verstrekken de NZa overeenkomstig de beleidsregel ‘Procedure en indieningstermijnen vaststelling en verrekening aanvaardbare kosten’ jaarlijks de volgende gegevens en inlichtingen:

 • a) Jaarlijks vóór 1 april van het jaar t een opgave van voorlopige productie jaar t-1. Daarvoor dient gebruik te worden gemaakt van het voor de instellingscategorie beschikbare formulier.

  Een dergelijke opgave is compleet, indien deze ten minste de volgende onderdelen bevat:

  • een ondertekend voorblad van het formulier;

  • een Excelversie van het ingediende formulier, waarbij geldt dat het controlegetal op het Excel-voorblad dient overeen te komen met het ondertekende voorblad.

 • b) Jaarlijks vóór 1 juni van het jaar t een opgave van de werkelijke productie jaar t-1. Daarvoor dient gebruik te worden gemaakt van het voor de instellingscategorie beschikbare formulier.

  Voor de ambulancediensten en centrale posten is een indieningstermijn van 1 juli van het jaar t vastgesteld.

  Een dergelijke opgave is compleet, indien deze ten minste de volgende onderdelen bevat:

  • een ondertekend voorblad van het formulier;

  • een Excelversie van het ingediende formulier, waarbij geldt dat het controlegetal op het Excel-voorblad dient overeen te komen met het ondertekende voorblad;

  • de bijbehorende accountantsverklaring (zie artikel 4).

  • jaarrekening jaar t-11

Artikel 4. Te verstrekken informatie begrotingsgefinancierde instellingen

[Vervallen per 01-01-2012]

Begrotingsgefinancierde instellingen verstrekken de NZa overeenkomstig de beleidsregel ‘Procedure en indieningstermijnen vaststelling en verrekening aanvaardbare kosten’ jaarlijks de volgende gegevens en inlichtingen:

Jaarlijks vóór 1 juni van het jaar t een opgave van de werkelijke productie jaar t-2 en de geschatte productie jaar t. Daarvoor dient gebruik te worden gemaakt van het voor de instellingscategorie beschikbare formulier. Voor de audiologische centra is in verband met de tariefswijziging DBC’s 2011 de indieningstermijn voor de werkelijke productie jaar 2009 en de geschatte productie jaar 2011 vastgesteld op 1 april 2011.

Een dergelijke opgave is compleet, indien deze ten minste de volgende onderdelen bevat:

 • een ondertekend voorblad van het formulier;

 • een Excelversie van het ingediende formulier, waarbij geldt dat het controlegetal op het Excel-voorblad dient overeen te komen met het ondertekende voorblad;

 • jaarrekening jaar t-2.

Artikel 5. Accountantcontrole

[Vervallen per 01-01-2012]

De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de juistheid van de op grond van artikel 3, onder b, verstrekte gegevens en inlichtingen en de mate waarin is voldaan overeenkomstig de wijze die in de genoemde formulieren en het daarbij beschikbaar gesteld controleprotocol is aangegeven.

Artikel 6. Wijze van verstrekking

[Vervallen per 01-01-2012]

De onder artikel 3 en 4 bedoelde formulieren zijn beschikbaar gesteld op de website van de NZa (www.nza.nl). De in deze artikelen bedoelde opgave worden vervolgens verzonden naar formulierencure@nza.nl.

Artikel 7. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling informatieverstrekking vaststelling aanvaardbare kosten’.

 • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,

T.W. Langejan,

voorzitter

 1. Alleen van toepassing voor dialysecentra, klinisch genetische centra, productiesamenwerkingsverbanden, ambulancediensten en centrale posten.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina