Verordening PT bestrijding knolcyperus 2010

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 26-12-2010 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 10 november 2010, houdende regels over de bestrijding van knolcyperus (Verordening PT bestrijding knolcyperus 2010)

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw,

gelet op de artikelen 93, 95, 104 eerste en derde lid, en 126, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

gelet op de artikelen 13 en 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, d.d. 5 oktober 2010;

gehoord de Commissie voor hovenierswerkzaamheden, d.d. 11 oktober 2010;

gehoord de Commissie voor bloemkwekerijproducten, d.d. 12 oktober 2010;

gehoord de Commissie voor groenten en fruit, d.d. 19 oktober 2010;

gehoord de Commissie voor boomkwekerijproducten, d.d. 20 oktober 2010;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening verstaat onder:

a.

productschap

: Productschap Tuinbouw;

b.

bestuur

: bestuur van het productschap;

c.

secretaris

: secretaris van het Productschap Akkerbouw;

d.

onderneming

: onderneming waarvoor het productschap is ingesteld;

e.

ondernemer

: de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft;

f.

perceel

: een ononderbroken oppervlakte grond, in eigendom of in gebruik bij een onderneming, waarop één gewas geteeld wordt of dat als braakland in gebruik is;

g.

planten

: tuinbouwgewassen, waaronder verstaan worden alle plantaardige producten welke ontstaan als gevolg van het bewerken van land;

h.

knolcyperus

: voor planten schadelijk organisme behorende tot de soort Cyperus esculentus L;

i.

werktuigen

: machines, installaties, transportmiddelen, gereedschappen, materialen of apparatuur die met grond in aanraking komen;

j.

reinigen van werktuigen

: het zodanig vrijmaken van aanhangende grond en van planten, dat geen verspreiding van knolcyperus kan plaatsvinden;

k.

toezichthouder

: een door de secretaris namens het bestuur aangewezen persoon, belast met het houden van toezicht, zoals opgenomen in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

§ 2. Verbodsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het is de ondernemer verboden planten te telen op een perceel of een gedeelte daarvan, waarop door de toezichthouder de aanwezigheid van knolcyperus is vastgesteld, vanaf de datum genoemd in de in het tweede lid bedoelde bekendmaking tot de datum bedoeld in artikel 3, tweede lid.

 • 2 Bekendmaking van het in het eerste lid bedoelde teeltverbod geschiedt door de secretaris, namens het bestuur, bij aangetekend schrijven aan de ondernemer. In dit schrijven wordt in het bijzonder aangegeven op welk perceel of perceelsgedeelte het verbod betrekking heeft en vanaf welke datum het verbod van kracht is.

 • 3 In een spoedeisende situatie kan de bekendmaking aan de ondernemer mondeling geschieden door de secretaris, namens het bestuur. Een mondelinge bekendmaking wordt binnen een redelijke termijn bevestigd door de bekendmaking bedoeld in het tweede lid.

 • 4 Het in het eerste lid bedoelde teeltverbod is niet van toepassing gedurende de teelt van planten, die is aangevangen voorafgaand aan het vaststellen van de aanwezigheid van knolcyperus, totdat deze teelt beëindigd is. De ondernemer is hierbij verplicht de maatregelen bedoeld in artikel 6 toe te passen.

 • 5 De ondernemer aan wie een teeltverbod bedoeld in het eerste lid is bekendgemaakt, is een retributie van € 250,- verschuldigd ten behoeve van het toezicht bedoeld in artikel 3, eerste lid.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het in artikel 2, eerste lid bedoelde teeltverbod wordt opgeheven nadat gedurende drie opeenvolgende jaren het perceel of perceelsgedeelte door de toezichthouder vrij is bevonden van knolcyperus. De toezichthouder verstrekt jaarlijks aan de ondernemer een verklaring over de uitkomst van dit toezicht.

 • 2 Bekendmaking van het opheffen van het teeltverbod geschiedt door de secretaris, namens het bestuur, bij aangetekend schrijven aan de ondernemer.

§ 3. Verplichtingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

De ondernemer aan wie een teeltverbod bedoeld in artikel 2, eerste lid is bekendgemaakt dan wel de opvolgende ondernemer van een met een teeltverbod belast perceel of perceelsgedeelte is verplicht om de, op het bij hem in gebruik zijnde perceel of perceelsgedeelte, voorkomende knolcyperus te verwijderen en te vernietigen, voordat aan de knolcyperus vier of meer bladeren zichtbaar zijn of zich ondergrondse knollen hebben ontwikkeld.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De ondernemer aan wie een teeltverbod bedoeld in artikel 2, eerste lid is bekendgemaakt is verplicht:

  • a. de werktuigen, die op dit perceel of perceelsgedeelte zijn gebruikt, direct aansluitend op dit gebruik te reinigen of te doen reinigen alvorens zij de onderneming verlaten, en

  • b. degene, die voornemens is werktuigen te gebruiken op dit perceel of perceelsgedeelte, in te lichten over de aanwezigheid van knolcyperus, vóórdat deze werktuigen op het perceel komen.

 • 2 Degene die door een ondernemer ingevolge het in het eerste lid, onderdeel b bepaalde is ingelicht dan wel anderszins weet of redelijkerwijze moet of kan weten dat een perceel besmet is met knolcyperus en die werktuigen op een dergelijk perceel heeft gebruikt, is verplicht deze werktuigen direct aansluitend op dit gebruik te reinigen of te doen reinigen, alvorens de werktuigen de onderneming verlaten.

 • 3 De ondernemer aan wie een teeltverbod bedoeld in artikel 2, eerste lid is bekendgemaakt, is verplicht de opvolgende ondernemer te informeren over de aanwezigheid van knolcyperus.

 • 4 De ondernemer aan wie een teeltverbod bedoeld in artikel 2, eerste lid is bekendgemaakt, is verplicht de overdracht van eigendom dan wel het gebruik van het perceel te melden bij het productschap.

§ 4. Maatregelen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Door de ondernemer, aan wie een teeltverbod is bekendgemaakt op de wijze bedoeld in artikel 2, tweede of derde lid en in de situatie bedoeld in artikel 2, vierde lid, dienen maatregelen te worden genomen ter voorkoming van de verspreiding van knolcyperus.

 • 2 De maatregelen betreffen verplichtingen met betrekking tot teelt, oogst, transport, opslag, schoning en bewaring van het geoogste product, het vernietigen en het ongeschikt maken voor gebruik als voortkwekingsmateriaal, alsmede opslag, bewaring, transport en vernietiging van afvalstromen, zoals grond- en gewasresten.

 • 3 Bekendmaking van de in het tweede lid bedoelde maatregelen geschiedt door de secretaris, namens het bestuur, bij aangetekend schrijven aan de ondernemer.

 • 4 In een spoedeisende situatie kan de bekendmaking aan de ondernemer mondeling geschieden door de secretaris, namens het bestuur. Een mondelinge bekendmaking wordt binnen een redelijke termijn bevestigd door de bekendmaking bedoeld in het derde lid.

 • 5 De bekendmaking bedoeld in het derde of vierde lid bevat ten minste de door de ondernemer specifiek te nemen maatregelen, een aanduiding wanneer de maatregelen moeten zijn uitgevoerd, alsmede dat het uitvoeren van de maatregelen op aanwijzing of met toestemming van de toezichthouder geschiedt.

§ 5. Overige bepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het bestuur kan bij besluit, gehoord de beleidsverantwoordelijke commissie(s), vrijstelling verlenen van een of meer bepalingen uit deze verordening en daarbij nadere voorschriften vaststellen.

 • 2 Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt bekend gemaakt in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking, tenzij het betreffende besluit anders bepaalt.

 • 3 De secretaris is, namens het bestuur, bevoegd op schriftelijk verzoek van de ondernemer ontheffing te verlenen van het bepaalde in de artikelen 2, eerste lid, en 5, eerste lid, en daarbij nadere voorschriften vast te stellen. Het verzoek om ontheffing wordt niet eerder in behandeling genomen dan nadat door de ondernemer een retributie, als bepaald in het vierde lid, is voldaan.

 • 4 Voor de ontheffing is een retributie van €95,- verschuldigd.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.

 • 2 Het bevoegde tuchtgerecht is het Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen.

§ 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

De Verordening PT bestrijding knolcyperus 2009 wordt ingetrokken.

De op grond van die verordening ingevolge de artikelen 2 en 4 bekendgemaakte verboden onderscheidenlijk maatregelen die op het tijdstip van inwerkingtreding van onderhavige verordening van kracht zijn, gelden als te zijn bekendgemaakt krachtens onderhavige verordening.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening PT bestrijding knolcyperus 2010.

Zoetermeer, 10 november 2010

T.H.J. Joustra

voorzitter

J.M. Gerittsen

secretaris

Terug naar begin van de pagina