Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats (Legerraad 1945–1994)

Geldend van 23-01-2011 t/m heden

Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats

De Minister van Defensie,

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a, van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is het inventarisnummer, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Legerraad 1945–1994, beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummer

Beperkt openbaar tot 1 januari

1005

2049

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Legerraad 1945–1994’.

Den Haag, 13 januari 2011

De

Minister

van Defensie,
voor deze:

Secretaris-generaal,

A.H.C. Annink

Terug naar begin van de pagina