Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor Bier 2011

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Verordening van het Productschap Dranken van 10 november 2010, houdende regels terzake van de aan de onder het Productschap Dranken op grond van artikel 3, lid 2 onder b van het instellingsbesluit Productschap Dranken ressorterende ondernemingen op te leggen heffing voor het jaar 2011; Heffingsverordening Productschap Dranken/Commissie voor Bier 2011

Het bestuur van het Productschap Dranken;

gelet op:

artikel 93 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

artikel 12 en 14 van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;

gezien:

Het advies van de Commissie ex artikel 5 lid 1 onder b van het Instellingsbesluit Productschap Dranken (hierna: de Commissie voor bier);

Besluit:

Vast te stellen de navolgende verordening.

Verordening

§ 2. De heffing

Artikel 2

De heffing zoals bedoeld in artikel 14 van het Instellingsbesluit van het Productschap Dranken is voor het jaar 2011 vastgesteld op 0,5 eurocent per hl bier, welke in Nederland is geproduceerd en afgezet dan wel afkomstig is uit de brouwketel van een, aan de moedermaatschappij van de binnenlandse producent, gelieerde dochteronderneming in het buitenland en in Nederland afgezet, met dien verstande dat producenten van bier met een productie van minder dan 10.000 hl per jaar van deze heffing zijn vrijgesteld.

§ 3. Slotbepalingen

Artikel 4

  • 1 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2011.

  • 2 Indien de benodigde goedkeuring later wordt verkregen treedt de verordening zoveel later (na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie) retroactief vanaf 1 januari 2011 in werking.

Artikel 5

Deze verordening wordt aangehaald als Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor Bier 2011.

Artikel 6

Bij inwerkingtreding van de Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor bier 2011 worden de volgende verordeningen ingetrokken;

Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor bier 2010

Den Haag, 10 november 2010

J.A. Snijder

voorzitter

J.W.N.M. Stassen

secretaris

Terug naar begin van de pagina