Regeling beperkende bepalingen van naar het Nationaal Archief overgebrachte archiefbescheiden (archief Hoofdafdeling Pensioenen en Wachtgelden 1952–1997)

Geldend van 19-01-2011 t/m heden

Regeling beperkende bepalingen van naar het Nationaal Archief overgebrachte archiefbescheiden (archief Hoofdafdeling Pensioenen en Wachtgelden 1952–1997)

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

Artikel 1

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief overgebrachte archiefbescheiden van het archief Hoofdafdeling Pensioenen en Wachtgelden 1952–1997, de volgende beperking gesteld:

 • 1) Raadpleging van bescheiden die betrekking hebben op nog levende personen, zoals vermeld in de inventarisnummers 19-147 en 150-153 is slechts mogelijk na toestemming van de Algemene Rijksarchivaris.

 • 2) Toestemming, zoals bedoeld in het eerste lid, kan achterwege blijven indien:

  • a) de onderzoeker inzage vraagt in een dossier dat betrekking heeft op zichzelf;

  • b) de onderzoeker kan aantonen dat de persoon in wiens dossier hij inzage wil hebben is overleden;

  • c) de onderzoeker een verklaring kan overleggen waaruit blijkt dat de persoon op wie het dossier betrekking heeft toestemming geeft tot inzage;

  • d) er in de gevraagde dossiers geen namen van nog levende personen voorkomen.

 • 3) Toestemming, zoals bedoeld in het eerste lid, blijft achterwege indien een periode van 75 jaar na afsluiting van het betrokken dossier is verstreken.

Artikel 2

De Algemene Rijksarchivaris verplicht zich de archiefbescheiden in goede staat te bewaren of te doen bewaren, in overeenstemming met het bij of krachtens de Archiefwet 1995 bepaalde.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina