Verordening bestemmingsheffing MKB-sportdetailhandel 2011

[Regeling materieel uitgewerkt per 31-12-2011.]
Geldend van 25-12-2010 t/m heden

Verordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel van 27 oktober 2010, houdende vaststelling bestemmingsheffing MKB-sportdetailhandel voor het jaar 2011 (Verordening bestemmingsheffing MKB-sportdetailhandel 2011)

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

Gelet op de artikelen 95, tweede lid, en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie:

Gezien het advies van de Adviescommissie sportdetailhandel:

Besluit:

§ 1. Begripsbepaling en toepassingsgebied

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. midden- en kleinbedrijf: ondernemingen met één of meer verkoopplaatsen waarin hoofdzakelijk de sportdetailhandel wordt uitgeoefend met een maximum van 15 verkoopplaatsen en 100 medewerkers;

 • b. een onderneming: een onderneming waarvoor het hoofdbedrijfschap is ingesteld als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

 • c. de ondernemer: degene die een onderneming drijft dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;

 • d. sportdetailhandel: het aan particulieren verkopen van sportartikelen en sportkleding;

 • e. ambulante handel: markthandel, straathandel en handel te water;

 • f. verkoopplaats: iedere plaats waar de detailhandel anders dan in de uitoefening van de ambulante handel wordt uitgeoefend, alsmede elke voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waar waren aan particulieren te koop worden aangeboden:

 • g. bestemmingsheffing: de heffing die is gebaseerd op artikel twaalf, tweede lid, van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

 • h. de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

Artikel 2

 • 1 Deze verordening is van toepassing op de ondernemers die:

  • a. een onderneming drijven waarin hoofdzakelijk de sportdetailhandel uitgeoefend, en

  • b. behoren tot het midden- en kleinbedrijf.

 • 2 Deze verordening is van toepassing op de ondernemers die:

  • a. een onderneming drijven waarin hoofdzakelijk de sportdetailhandel uitsluitend in de vorm van ambulante handel wordt uitgeoefend;

  • b. een onderneming drijven waarin uitsluitend de detailhandel in kampeerartikelen, wapensport, sportschoenen, detailhandel in boten en vaartuigen, hengelsportartikelen of sportprijzen wordt uitgeoefend.

§ 2. De bestemmingsheffing

Artikel 3

 • 1 Aan de ondernemers die een onderneming drijven als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van deze verordening, wordt voor het jaar 2011 een bestemmingsheffing opgelegd. Doel van deze bestemmingsheffing is bevordering van een gezonde sociaal-economische ontwikkeling van de sportdetailhandel door middel van enerzijds het bevorderen van een meer professionele bedrijfsvoering bij ondernemers en werknemers in de branche en anderzijds het uitvoeren van een bewustwordingscampagne.

 • 2 De bestemmingsheffing bestaat uit:

  • a. een basisheffing van € 200,- per onderneming; en

  • b. een filiaalheffing van € 100,- voor elke tweede en volgende verkoopplaats van de onderneming.

Artikel 4

 • 1 Aan de ondernemer die lid is van CBW-MITEX en over het jaar 2010 aan deze organisatie de volledige contributie heeft betaald, wordt een aftrek toegestaan van 25%. De aftrek bedraagt nooit meer dan 30% van de bestemmingsheffing met een maximum van 50%, van de betaalde contributie (exclusief BTW).

 • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondernemers die, al dan niet rechtstreeks, lid zijn van een organisatie van ondernemers die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is en die:

  • a. krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheid kan uitstrekken tot ten minste een belangrijk gedeelte van het terrein waarop het bedrijfslichaam een taak heeft te vervullen,

  • b. voldoet aan de kwalitatieve representativiteitscriteria, genoemd in de artikelen 3 tot en met 7 van de Verordening representativiteit organisaties,

  • c. tot de werkingssfeer van het bedrijfslichaam behorende leden heeft, waarvan het gewogen aantal niet onbetekenend is,

  • d. met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van ondernemers een positie van enige betekenis inneemt binnen de groep van ondernemers die zij beoogt te organiseren, hetgeen onder meer blijken uit de mate van representativiteit binnen die groep, de deelname aan het arbeidsvoorwaardenoverleg, het verrichten van studies of diensten die ook buiten die groep van belang worden geacht en de deelname aan regelmatig overleg met de overheid, en

  • e. haar activiteiten, al dan niet door middel van een federatie van gelijksoortige organisaties, landelijk ontplooit.

 • 3 De in het tweede lid bedoelde aftrek wordt slechts toegestaan, indien daartoe door het bestuur van de desbetreffende organisatie een verzoek is gedaan en daarop door het dagelijks bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel positief is beslist.

Den Haag, 27 oktober 2010

G.J.L.M. Vermeer

voorzitter

R.C.B. de Jong

secretaris

Terug naar begin van de pagina