Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing verzekeraars BES

[Regeling vervallen per 01-07-2012.]
Geldend van 20-01-2011 t/m 30-06-2012

Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing verzekeraars BES

Beleidsregel inzake de betrouwbaarheidstoetsing van (kandidaat)(mede)beleidsbepalers van verzekeraars

Beleidsregel van De Nederlandsche Bank N.V. (hieronder te noemen: ‘de toezichtautoriteit’) voor het beoordelen van de betrouwbaarheid van personen ingevolge de Wet toezicht verzekeringsbedrijf BES (Wtv BES), hieronder te noemen: ‘de toezichtswet’.

Gelet op de artikelen 17, tweede lid, en 23, zesde lid, van de Wtv BES besluit de toezichtautoriteit als volgt:

Artikel 1. Omtrent de uitleg van wettelijke voorschriften

[Vervallen per 01-07-2012]

  • 1 Onder betrouwbaarheid wordt voor de toepassing van de toezichtswet verstaan het zich onthouden van gedragingen die naar het oordeel van de toezichtautoriteit in de weg staan aan het vervullen van de functie van (mede)beleidsbepaler.

  • 2 Tot de in het eerste lid bedoelde gedragingen behoren in ieder geval gedragingen die blijk geven van het niet hebben van eigenschappen als waarheidslievendheid, verantwoordelijkheidszin, wetsgetrouwheid, openheid, oprechtheid, prudentie, punctualiteit, onkreukbaarheid, discretie en rechtschapenheid.

Artikel 2. Omtrent de vaststelling van de feiten

[Vervallen per 01-07-2012]

  • 1 De beoordeling van de betrouwbaarheid geschiedt door op basis van voornemens, handelingen en antecedenten te toetsen of betrokkene blijk geeft of heeft gegeven van zodanige gedragingen dat daardoor naar het oordeel van de toezichtautoriteit diens betrouwbaarheid niet (meer) buiten twijfel staat.

Artikel 3. Omtrent de afweging van belangen

[Vervallen per 01-07-2012]

  • 1 De toezichtautoriteit concludeert dat de betrouwbaarheid niet (meer) buiten twijfel staat indien naar haar oordeel uit de voornemens, handelingen en antecedenten van betrokkene blijkt dat deze één of meer van de in artikel 1 bedoelde gedragingen heeft vertoond.

Artikel 4. Toezichtsmaatregelen

[Vervallen per 01-07-2012]

In het geval dat de toezichtautoriteit heeft geconcludeerd dat de betrouwbaarheid niet (meer) buiten twijfel staat en uit de toezichtswet zelf geen directe consequenties voortvloeien, kan de toezichtautoriteit gebruik maken van de haar ingevolge de toezichtswet toekomende bevoegdheden (bijvoorbeeld het geven van een aanwijzing of het niet verlenen c.q. intrekken van een vergunning).

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-07-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Amsterdam, 11 januari 2011

De Nederlandsche Bank NV,

A.J. Kellermann,

directeur.

Terug naar begin van de pagina