Regeling vaststelling premiepercentages werknemer en werkgever BES

Geraadpleegd op 20-06-2024.
Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 december 2010, nr. Z/F-3032432, houdende vaststelling van het premiepercentage van de door de werknemer en werkgever verschuldigde premie ten behoeve van de geneeskundige verzorging voor de bevolking van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 2011

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;

Gelet op de artikelen 11, vierde lid en 12, vijfde lid, van het Besluit houdende regels voor een zorgverzekering voor de bevolking van Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

Besluit:

Artikel 3

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentages werknemer en werkgever BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 december 2010

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Naar boven