Instellingsbesluit Commissie Permanente Structuur en Dubbel Opstaptarief in de treinrailketen

[Regeling vervallen per 01-10-2011.]
Geldend van 19-01-2011 t/m 30-09-2011

Instellingsbesluit Commissie Permanente Structuur en Dubbel Opstaptarief in de treinrailketen

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2011]

Er is een onafhankelijke Commissie Permanente Structuur en Dubbel Opstaptarief in de treinrailketen, hierna te noemen de commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2011]

De commissie heeft tot taak om haar bevindingen en aanbevelingen te rapporteren aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over drie vragen:

  • 1. Welke permanente structuur biedt een krachtige coördinatie en effectieve en efficiënte besluitvorming op die terreinen van de OV-chipkaart, die het niveau van individuele concessies overstijgen?

  • 2. Wat is de omvang van het probleem van het dubbel opstaptarief in de treinrailketen? Draag op basis van het feitenonderzoek indien noodzakelijk aanbevelingen aan voor een structurele oplossing voor dit dubbel opstaptarief.

  • 3. In hoeverre is ‘Single Check-in, Check-uit’ in de treinrailketen een voor de reiziger, een bestuurlijk, een financieel-economisch en bedrijfsmatig gewenste methode om de mogelijke verwarring, die bij de reiziger kan ontstaan bij het overstappen op treinstations met meerdere treinvervoerders, te voorkomen. De commissie zal de resultaten van de studie ‘Single Check-in, Check-uit in de treinrailketen’ en de begeleidende brief bij die studie (kenmerk dir.58/FLX/MB d.d. 27 augustus 2010) als uitgangspunt nemen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2011]

In de commissie hebben zitting:

de heer H.M. Meijdam, tevens voorzitter;

de heer S. Hulman MSc;

de heer dr. E.J. Janse de Jonge;

de heer mr. P.J. Biesheuvel;

de heer ir. G.A. Kaper;

de heer mr. drs. P. Vervest;

de heer H. Rat.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2011]

Het secretariaat van de commissie wordt vervuld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het secretariaat heeft tot taak de commissie bij te staan bij de uitvoering van de werkzaamheden en de communicatie tussen de partijen en de commissie, en tussen de commissie en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De secretaris is geen lid van de commissie en is voor zijn werkzaamheden uitsluitend verantwoording schuldig aan de commissie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2011]

Bij haar werkzaamheden vraagt de commissie de zienswijze van een klankbordgroep op feiten en haalbaarheid. In de klankbordgroep zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de decentrale overheden, de vervoerders (NS en de stad- en streekvervoerders), TLS en de consumentenorganisaties.

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2011]

De commissie rapporteert vóór 1 mei 2011 over haar bevindingen en aanbevelingen aan de Minister van Infrastructuur en Milieu. De uitkomsten zijn openbaar. Op verzoek van de Minister dan wel uit eigen beweging brengt de commissie tussentijds verslag uit.

Artikel 7

[Vervallen per 01-10-2011]

Op de commissie is het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies van toepassing. De commissieleden ontvangen een vaste vergoeding per maand.

De salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18 van Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt voor de voorzitter wordt vastgesteld op 0,22. De deeltijdfactor voor de overige leden wordt vastgesteld op 0,18.

Artikel 8

[Vervallen per 01-10-2011]

De archiefbescheiden van de commissie worden na opheffing van de commissie, of zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgedragen aan de archieven van het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Artikel 9

[Vervallen per 01-10-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 10

[Vervallen per 01-10-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie Permanente Structuur en Dubbel Opstaptarief in de treinrailketen

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas-Geesteranus

Terug naar begin van de pagina