Sanctieregeling Eritrea 2011

Geldend van 04-11-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 7 januari 2011, nr. DJZ/BR/0663-10, houdende beperkende maatregelen ten aanzien van Eritrea

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Minister van Economische Zaken;

Gelet op Verordening (EU) nr. 667/2010 van de Raad van de Europese Unie van 26 juli 2010 inzake beperkende maatregelen ten aanzien van Eritrea (Pb EU L 195);

Gelet op Besluit 2010/127/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 1 maart 2010 betreffende beperkende maatregelen tegen Eritrea (Pb EG L 51);

Gelet op artikel 2, tweede lid, en artikel 3 van de Sanctiewet 1977,

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 2, 3, 4, 8 en 10 van Verordening (EU) nr. 667/2010 van de Raad van de Europese Unie van 26 juli 2010 inzake beperkende maatregelen ten aanzien van Eritrea (Pb EU L 195).

 • 2 Een verbod te handelen in strijd met artikel 2 is niet van toepassing in gevallen waarin artikel 2, derde of vierde lid, van Verordening (EU) nr. 667/2010 van toepassing is.

 • 3 Een verbod te handelen in strijd met artikel 4 is niet van toepassing in gevallen waarin artikel 5, 6 of 7 van Verordening (EU) nr. 667/2010 van toepassing is.

Artikel 2

 • 1 Het is verboden om militaire goederen, alsmede militaire technologie, aangewezen in de Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012, dan wel onderdelen daarvan, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan, door of uit te voeren naar entiteiten of personen in Eritrea of voor gebruik in Eritrea, ongeacht of de goederen oorspronkelijk afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Unie.

 • 2 Het is verboden om militaire goederen, alsmede militaire technologie, aangewezen in de Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012, dan wel onderdelen daarvan, direct of indirect te kopen, geleverd te krijgen of in te voeren vanuit Eritrea ongeacht of de goederen oorspronkelijk afkomstig zijn uit Eritrea.

 • 3 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor:

  • a. tijdelijke uitvoer naar Eritrea van beschermende kledingstukken voor persoonlijk gebruik, met inbegrip van scherfwerende vesten en militaire helmen, door het personeel van de Verenigde Naties, vertegenwoordigers van de media, medewerkers van humanitaire organisaties, ontwikkelingswerkers en aanverwant personeel;

  • b. niet-dodelijke militaire uitrusting uitsluitend bestemd voor humanitair of beschermend gebruik, mits vooraf toestemming is verleend door het Sanctiecomité, bedoeld in Resolutie 751 (1992) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Artikel 2a

Het is verboden om ten behoeve van de overheid van Eritrea of ten behoeve van het People's Front for Democracy and Justice (PFDJ) de betaling van belastingen of van andere heffingen te vorderen:

 • a. door afpersing, bedreiging, bedrog of door gebruikmaking van andere onwettige middelen of

 • b. indien de belastingen of andere heffingen bestemd zijn voor aanwending in strijd met het jegens Eritrea op grond van Resolutie 1907 (2009) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en Besluit 2010/127/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 1 maart 2010 geldende wapenembargo.

Artikel 3

 • 2 De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van Verordening (EU) nr. 667/2010 is de Minister van Financiën.

 • 3 De bevoegde autoriteiten, bedoeld in de artikelen 5, 6 en 10, van Verordening (EU) nr. 667/2010 zijn, elk voor het gebied waartoe hun competentie zich op grond van dat lid uitstrekt:

  • de Minister van Economische Zaken;

  • de Minister van Financiën.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

U. Rosenthal

Terug naar begin van de pagina