Besluit vaststelling selectielijst Nederlandse Zorgautoriteit vanaf 1949

Geldend van 19-01-2011 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst Nederlandse Zorgautoriteit vanaf 1949

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 15 december, nr. bca-2010.060026/2);

Besluit:

Artikel 2

De handeling van de actoren College Tarieven Gezondheidszorg (CTG), Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) en Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven (COZ) (voorgangers van de Nederlandse Zorgautoriteit) in de lijst: ‘Vaststelling tarieven in de gezondheidszorg vanaf 1945’ vastgesteld bij beschikking van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 oktober 2007 kenmerk C/S&A/06/2515 (gepubliceerd in de Staatscourant 2007, nr. 222) worden ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 10 januari 2011

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

De algemene rijksarchivaris

,

M.J. Berendse

Terug naar begin van de pagina