Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Milieu en Welzijn Directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 2011

[Regeling vervallen per 14-01-2016.]
Geldend van 01-08-2015 t/m 13-01-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 6 januari 2011, nr. 5681705/Justis/10, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de afdeling Vastgoedbeheer van de Dienst Vastgoed Defensie in het domein Milieu en Welzijn

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de Adjunct-directeur Vastgoedbeheer van de Dienst Vastgoed Defensie van 7 december 2010 en de daaropvolgende adviezen van de commandant van de Koninklijke Marechaussee en van de hoofdofficier van justitie te Arnhem;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 14-01-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 14-01-2016]

De personen, werkzaam in de functie van medewerker Rijksvastgoedbedrijf en/of terreinopzichter in dienst van de Directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 14-01-2016]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 14-01-2016]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 20 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 14-01-2016]

Artikel 7

[Vervallen per 14-01-2016]

De Directeur Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

Artikel 8

[Vervallen per 14-01-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9

[Vervallen per 14-01-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Milieu en Welzijn Directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 januari 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina