Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte van de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Hengelo (O) 2011

[Regeling vervallen per 14-01-2016.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 13-01-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 6 januari 2011, nr. 5681712/Justis/10, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Hengelo (O) in het domein Openbare Ruimte

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van het hoofd van de afdeling Stadstoezicht Hengelo (O) van 7 december 2010 en de daaropvolgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie Twente en van de hoofdofficier van justitie te Almelo;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 14-01-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 14-01-2016]

De personen, werkzaam in de functie van Handhaver Openbare Ruimte in dienst van de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Hengelo (O), zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 14-01-2016]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 14-01-2016]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 20 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 14-01-2016]

Artikel 7

[Vervallen per 14-01-2016]

  • 1 Het hoofd van de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Hengelo (O) brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 14-01-2016]

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Hengelo (O) in de functie van Handhaver Openbare Ruimte, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 14-01-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 14-01-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte van de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Hengelo (O) 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 januari 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina