Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Syntus B.V. 2011

[Regeling vervallen per 07-01-2016.]
Geldend van 21-08-2013 t/m 06-01-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 29 december 2010 nr. 5680751/Justis/10, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Syntus B.V.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van Syntus B.V. van 28 september 2010 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie te Arnhem en de korpschef van de regiopolitie Noord- en Oost Gelderland;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-01-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 07-01-2016]

De personen, werkzaam in de functie van controleur openbaar vervoer in dienst van Syntus B.V., zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 07-01-2016]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 07-01-2016]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 50 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 07-01-2016]

Artikel 6

[Vervallen per 07-01-2016]

  • 1 De directeur van Syntus B.V. brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 07-01-2016]

De op naam gestelde akten van beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij Syntus B.V. en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar vervoersbedrijven 2010 van 24 november 2010 nr. 5676481/Justis/10worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 8

[Vervallen per 07-01-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9

[Vervallen per 07-01-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Syntus B.V. 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 december 2010

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

teammanager Bevoegdheden, Toezicht en Registers.

Terug naar begin van de pagina