Regeling Instructie DBC-registratie GGZ

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 31-12-2011

Regeling Instructie DBC-registratie GGZ

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,

Gelet op de artikelen 36, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Artikel 1. Werkingssfeer

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die tweedelijns curatieve geestelijke gezondheidszorg leveren als bedoeld in de Zorgverzekeringswet.

Artikel 2. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-01-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Zorgaanbieder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1 van deze regeling.

  Waar in deze regeling wordt gesproken van zorgaanbieder wordt tevens gedoeld op degene die een administratie voert als bedoeld in artikel 44, van de Wmg.

 • b. DBC: diagnosebehandelcombinatie c.q. het geheel van activiteiten en verrichtingen van een zorgaanbieder voortvloeiend uit de zorgvraag waarmee een cliënt de zorgaanbieders consulteert.

Artikel 3. Instructie DBC-registratie

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De zorgaanbieder voert een DBC-registratie voor alle aan cliënten verleende curatieve geestelijke gezondheidszorg waarop de DBC-systematiek van toepassing is. Deze registratie dient te voldoen aan de door de NZa vastgestelde Instructie DBC-registratie.

 • 2 De in het eerste lid, tweede volzin, genoemde Instructie DBC-registratie is neergeschreven in de ‘20110101 Spelregels GGZ v20101221’1. Dit document is te downloaden van de website van de NZa: www.nza.nl. Voorts ligt het document ter inzage ten kantore van de NZa en kan het op verzoek worden toegezonden (in beginsel niet kosteloos) aan belanghebbenden.

Artikel 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling Instructie DBC-registratie GGZ’.

 • 2 Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2011.

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit

,

T.W. Langejan,

voorzitter.

 1. Uitgegeven door DBC-Onderhoud en vastgesteld door de NZa.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina