Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van gemeente Zwolle 2011

[Regeling vervallen per 22-10-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 21-10-2015

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 29 december 2010, nr. 5680757/Justis/10, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de afdeling Fysieke Leefomgeving van de gemeente Zwolle

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van het Hoofd van de afdeling fysieke leefomgeving van de gemeente Zwolle van 26 juli 2010 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie te Zwolle/Lelystad en de korpschef van de regiopolitie IJsselland;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 22-10-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 22-10-2015]

De personen, werkzaam in de functie van a) toezichthouder openbare ruimte of in de functie van b) milieu-inspecteur in dienst van de Afdeling Fysieke Leefomgeving van de gemeente Zwolle, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 22-10-2015]

 • 3 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste en tweede lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 4 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste of tweede lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 22-10-2015]

 • 1 Op grond van dit besluit kunnen maximaal 15 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd, waarvan 10 personen in het domein Openbare Ruimte en 5 persoon in het domein Milieu en Welzijn.

Artikel 5

[Vervallen per 22-10-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 22-10-2015]

 • 1 het Hoofd van de Afdeling fysieke leefomgeving van de gemeente Zwolle brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functies;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouders en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 22-10-2015]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsamtbenaren in dienst van de Afdeling fysieke leefomgeving van de gemeente Zwolle in de functie van toezichthouder openbare ruimte of van milieu-inspecteur, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 22-10-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 22-10-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van gemeente Zwolle 2011.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 december 2010

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina