Besluit houdende mandatering van organisaties tot erkenning van de TSE-resistente [...] en tot vaststelling model bedrijfscertificaat (PVV) 2010

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 22-12-2013 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 8 december 2010 houdende de mandatering van organisaties tot erkenning van de TSE-resistente status van bepaalde koppels schapen en tot uitgifte van bedrijfscertificaten en tot vaststelling van het model bedrijfscertificaat (Besluit houdende mandatering van organisaties tot erkenning van de TSE-resistente status en uitgifte bedrijfscertificaten en tot vaststelling model bedrijfscertificaat (PVV) 2010)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder:

1.

productschap

:

Productschap Vee en Vlees;

2.

bestuur

:

het bestuur van het productschap;

3.

verordening

:

de Verordening fokken op terugdringing TSE-gevoeligheid bij schapen (PVV) 2008.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

De voorzitter van de hierna genoemde erkende organisatie(s) wordt mandaat verleend om namens het bestuur, met inachtneming van het bij of krachtens de verordening bepaalde, te besluiten en stukken te ondertekenen betreffende het erkennen van de TSE-resistente status van bepaalde koppels schapen en het uitgeven van het bedrijfscertificaat, bedoeld in artikel 13 van de verordening:

 • De Nederlandse Schapen- en Geitenfokkers Organisatie NSFO, statutair gevestigd te Deventer;

 • De Gezondheidsdienst voor Dieren, statutair gevestigd te Deventer.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

De ondertekening, bedoeld in artikel 2 luidt:

“HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP VEE EN VLEES, voor deze:

DE VOORZITTER VAN (de naam van de in artikel 2 aangewezen instelling of organisatie)”

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bedrijfscertificaat, als bedoeld in artikel 14, derde lid, van de verordening, wordt uitgegeven volgens het model zoals opgenomen in de bijlage.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De op de voet van artikel 2 gemandateerde organisatie rapporteert jaarlijks vóór 1 maart over het daaraan voorafgaande kalenderjaar.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde rapportage bevat ten minste een overzicht van de in het betreffende kalenderjaar uitgegeven bedrijfscertificaten, opgesplitst naar niveau I of II.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde rapportage bevat voorts, over het totaal aantal bedrijven waaraan de gemandateerde organisatie een bedrijfscertificaat heeft verstrekt, ten minste:

  • a. het totaal aantal fokooien en fokrammen;

  • b. het totaal aantal dieren, opgesplitst naar genotype;

  • c. het totaal aantal door de gemandateerde organisatie uitgevoerde controles als bedoeld in Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage VII, Hoofdstuk B, Deel 3, onderdeel 2, de resultaten van die controles en de ondernomen acties bij geconstateerde afwijkingen bij die controles, en,

  • d. de klachten van deelnemers en de door de gemandateerde organisatie naar aanleiding van die klachten ondernomen actie.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit houdende mandatering van organisaties tot erkenning van de TSE-resistente status en uitgifte bedrijfscertificaten en tot vaststelling model bedrijfscertificaat (PVV) 2010.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag waarop het besluit is gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 8 december 2010

S.W.A. Lak

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina