Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (o.m. herziening [...] en bezoldigingstructuur voor rechterlijke ambtenaren)

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Besluit van 17 december 2010 tot wijziging van onder meer het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere besluiten in verband met onder meer de herziening van de functie- en bezoldigingstructuur voor rechterlijke ambtenaren

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 7 oktober 2010, nr. 5670871/10/6;

Gelet op de artikelen 5d, 5g, derde lid, 7, derde lid, 9, tweede lid, van de Wet rechtpositie rechterlijke ambtenaren, de artikelen 11, 16, eerste en zesde lid, 25, tweede lid, 86, eerste, zesde, zevende en achtste lid, en 145 van de Wet op de rechterlijke organisatie, de artikelen 3 en 5 van de Beroepswet, artikel 4 van de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, artikel 46, vierde lid, van de Wet op de rechtsbijstand en artikel 51, zesde lid, van de Wet op de Raad van State;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 28 oktober 2010, nr. W03.10.0492/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 16 december 2010, nr. 5677236/10/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Red: Wijzigt het Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt het Besluit rechtspositie leden met rechtspraak belast en gerechtsauditeurs CRvB en CBb.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt het Besluit samenstelling en werkwijze toetsingscommissie uittreding zittende magistratuur.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Regelen omtrent onverenigbaarheid van het lidmaatschap van de SER met enige andere werkzaamheden.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt het Wijzigingsbesluit Algemene wet bestuursrecht, enz. (indexering griffierechten bestuursrechtelijke wetten 2011.)]

Artikel XI

Degenen die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit als directeur bedrijfsvoering bij de rechtbank te Groningen, Leeuwarden en Zutphen zijn aangesteld, blijven in het genot van het bij salarisschaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 behorende bedrag voor zolang zij zijn benoemd als directeur bedrijfsvoering bij die rechtbank.

Artikel XII

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug als volgt:

  • a. wat artikel I, onderdeel C, betreft: tot en met 1 januari 2007;

  • b. wat artikel I, onderdeel D, betreft: tot en met 1 augustus 2007;

  • c. wat artikel I, onderdeel E, betreft: tot en met 1 april 2008;

  • d. wat artikel I, onderdeel F, betreft: tot en met 1 april 2009.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 december 2010

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Uitgegeven de eenendertigste december 2010

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina