Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (opheffing Commissie voor bezwaarschriften van het Ministerie van OCW)

Geldend van 01-06-2011 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 december 2010, nr. WJZ/250927 (8303), houdende wijziging van de Regeling behandeling bezwaarschriften OCW en intrekking van de Regeling vaste vergoeding voorzitters Commissie voor bezwaarschriften OCW in verband met de opheffing van de Commissie voor bezwaarschriften van het Ministerie van OCW

Artikel II

[Red: Wijzigt de Regeling vaste vergoeding voorzitters Commissie voor bezwaarschriften OCW.]

Artikel V

Artikel 1 van de Regeling vaste vergoeding voorzitters Commissie voor bezwaarschriften OCW, zoals dat artikel luidde op 31 maart 2011, respectievelijk zoals dat luidde op 31 mei 2011, blijft van toepassing met betrekking tot de afhandeling van betalingsverplichtingen die voor 1 april 2011, respectievelijk in het tijdvak van 1 april 2011 tot en met 31 mei 2011, zijn ontstaan.

Artikel VI

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van de artikelen II tot en met IV.

  • 2 Artikel II treedt in werking met ingang van 1 april 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina