Mandaatbesluit LNV CIBG

[Regeling vervallen per 30-12-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2014.]
Geldend van 01-02-2011 t/m 30-06-2014

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 20 december 2010, nr. 170939, houdende verlening van mandaat aan het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 10:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de instemming, bedoeld in artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht, van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 30-12-2014]

De directeur en plaatsvervangend directeur, het hoofd van de kolom Zorgregisters en het hoofd van het cluster Registers van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) zijn gemachtigd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te besluiten en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 2

[Vervallen per 30-12-2014]

Dit besluit werkt terug tot en met 1 juli 2010, met dien verstande dat voor de periode van 1 juli 2010 tot 14 oktober 2010 de bevoegdheid van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wordt gelezen als de bevoegdheid van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 3

[Vervallen per 30-12-2014]

Bij afwezigheid of verhindering van het hoofd van de kolom Zorgregisters is het hoofd van de kolom Indentiteitsbeheer in de Zorg, respectievelijk het hoofd van de kolom Beoordelen en Verstrekken, respectievelijk het hoofd van de kolom Services, respectievelijk het hoofd van de kolom Ontwikkeling bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 december 2010

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina