Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van gemeente Roosendaal 2010

[Regeling vervallen per 31-12-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 30-12-2015

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 23 december 2010, nr. 5679068/Justis/10, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente Roosendaal

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de Afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente Roosendaal 17 mei 2010 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie te Breda en de korpschef van de regiopolitie Midden en West Brabant;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2015]

De personen, werkzaam in de functie van:

 • a) controleur openbare ruimte

 • b) parkeercontroleur

 • c) apv-controleur

 • d) Inspecteur II

 • e) inspecteur Handhaving I

In dienst van de Afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente Roosendaal, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2015]

 • 3 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste en tweede lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 4 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste of tweede lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2015]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 30 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd, waarvan 20 personen in het domein Openbare Ruimte en 10 personen in het domein Milieu en Welzijn.

Artikel 5

[Vervallen per 31-12-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 31-12-2015]

De buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 2 kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen en daarbij gebruikmaken van handboeien en een korte wapenstok.

Artikel 7

[Vervallen per 31-12-2015]

 • 1 Het hoofd van de Afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente Roosendaal brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functies;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouders en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 31-12-2015]

De de op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsambtenaren, als bedoeld in artikel 2, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 31-12-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 31-12-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van gemeente Roosendaal 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 december 2010

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

P.W.C. Collard,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina