Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RET N.V. 2010

[Regeling vervallen per 26-09-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 25-09-2015

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 22 december 2010 nr. 5680239/Justis/10, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de RET N.V.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de manager van de afdeling Veiligheid van de RET N.V. van 9 december 2010 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie te Rotterdam en de korpschef van de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 26-09-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 26-09-2015]

De personen, werkzaam in de functie van Controleur Openbaar Vervoer in dienst van de RET N.V., zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 26-09-2015]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 26-09-2015]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 300 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 26-09-2015]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen en daarbij gebruikmaken van handboeien.

Artikel 6

[Vervallen per 26-09-2015]

Artikel 7

[Vervallen per 26-09-2015]

  • 1 De manager van de afdeling Veiligheid van de RET N.V.. brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 6 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 26-09-2015]

De op naam gestelde akten van beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij de RET N.V. en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 24 november 2010 nr. 5676481/Justis/10 worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 26-09-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 26-09-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RET N.V. 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 december 2010

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

teammanager Bevoegdheden, Toezicht en Registers.

Terug naar begin van de pagina