Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar GVB Exploitatie B.V. 2010

[Regeling vervallen per 30-12-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 29-12-2015

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 22 december 2010, nr. 5680241/Justis/10, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij GVB Exploitatie B.V.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van GVB Exploitatie B.V. van 14 december 2010 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie te Amsterdam en de korpschef van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 30-12-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 30-12-2015]

De personen, werkzaam in de functie senior Handhaver Wet (en Besluit) Personenvervoer en handhaver Wet (en Besluit) Personenvervoer in dienst van GVB Exploitatie B.V., zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 30-12-2015]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 30-12-2015]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 150 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 30-12-2015]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen en daarbij gebruikmaken van handboeien.

Artikel 6

[Vervallen per 30-12-2015]

Artikel 7

[Vervallen per 30-12-2015]

  • 1 De directeur Vervoer van GVB Exploitatie B.V. brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 6 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 30-12-2015]

De op naam gestelde akten van beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij GVB Exploitatie B.V. en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 24 november 2010 nr. 5676481/Justis/10 worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 30-12-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 30-12-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar GVB Exploitatie B.V. 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 december 2010

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

teammanager Bevoegdheden, Toezicht en Registers.

Terug naar begin van de pagina