Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging subsidieprogramma milieu & technologie 2011)

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 24 december 2010, nr. BJZ2010033447, houdende wijziging van de Subsidieregeling milieugerichte technologie (wijziging subsidieprogramma milieu & technologie 2011)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 15.13, eerste tot en met derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel II

Paragraaf 2.2 van de Subsidieregeling milieugerichte technologie, zoals deze laatstelijk luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, blijft van toepassing op subsidies voor projecten als bedoeld in die paragraaf die voor dat tijdstip zijn aangevraagd.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 december 2010

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

Terug naar begin van de pagina