Besluit instelling Landelijke Operationele Staf

Geldend van 01-03-2011 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 december 2010, nr. 2010-0000845869, tot instelling van een Landelijke Operationele Staf

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Er is een Landelijke Operationele Staf.

  • 2 De voorzitter van de ministeriële commissie Crisisbeheersing kan, zonodig op verzoek van een andere minister, de Landelijke Operationele Staf activeren.

  • 3 Van de Landelijke Operationele Staf maken in ieder geval deel uit: vertegenwoordigers van politie, brandweer, Defensie en GHOR.

  • 4 Op verzoek van een andere minister kunnen ook vertegenwoordigers van andere operationele diensten voor zover deze diensten uitvoeringgeven aan het werkterrein waarvoor deze minister verantwoordelijk is, in het kader van een ramp of een crisis aan de Landelijke Operationele Staf deelnemen onder verantwoordelijkheid van desbetreffende minister. De ministers blijven onverminderd verantwoordelijk voor de daadwerkelijke inzet van hun operationele diensten.

Artikel 2

De Landelijke Operationele Staf heeft tot taak het leveren van operationeel advies ter zake van de beschikbaarheid van mensen en middelen ten behoeve van nationale rampenbestrijding en crisisbeheersing in het kader van openbare orde. Dit advies is mede gebaseerd op operationele uitvoerbaarheid en consequenties, en verloopt alleen via de nationale crisisbesluitvormingsstructuur.

Artikel 3

De Landelijke Operationele Staf draagt zorg voor de communicatie over en de afstemming van de in de nationale crisisbesluitvormingsstructuur, genomen besluiten richting de operationele diensten.

Artikel 4

De Landelijke Operationele Staf is een opgeschaald Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum.

Artikel 5

De Minister van Veiligheid en Justitie stelt het organisatiemodel vast voor de Landelijke Operationele Staf.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 december 2010

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina