Omzetbelasting, btw-tarief op podiumkunsten

[Regeling vervallen per 31-05-2012 met terugwerkende kracht tot en met 25-05-2012.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 24-05-2012

Omzetbelasting, btw-tarief op podiumkunsten

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit keurt de staatssecretaris goed dat het verlaagde btw-tarief van toepassing blijft op podiumkunsten die na 31 december 2010 maar vóór 1 juli 2011 plaatsvinden.

1. Aanleiding

[Vervallen per 31-05-2012]

Naar aanleiding van de wet Belastingplan 2011 is vanaf 1 januari 2011 niet langer het verlaagde, maar het algemene btw-tarief van toepassing op:

  • muziekuitvoeringen en toneeluitvoeringen, daaronder begrepen opera’s, operettes, dansen, pantomimes, revues, musicals en cabarets, alsmede lezingen (peepshows en andere optredens die primair zijn gericht op erotisch vermaak worden daaronder niet begrepen); en

  • het optreden door uitvoerende kunstenaars;

(hierna: podiumkunsten).

In de Eerste Kamer hebben verschillende fracties gewezen op de onwenselijkheid van de vroege ingangsdatum van de btw-verhoging (1 januari 2011) op podiumkunsten. Mede in dit licht heeft de Eerste Kamer een motie van het lid Noten c.s. aangenomen waarin de regering wordt verzocht af te zien van het voornemen de podiumkunsten per 1 januari 2011 onder het algemene btw-tarief te brengen.

2. Goedkeuring

[Vervallen per 31-05-2012]

Tijdens de Eerste Kamerbehandeling van het Belastingplan 2011 heb ik toegezegd de ingangsdatum van de btw-verhoging voor podiumkunsten uit te stellen. In dat kader keur ik goed dat het verlaagde btw-tarief toegepast mag worden op podiumkunsten die na 31 december 2010 maar vóór 1 juli 2011 plaatsvinden. Op podiumkunsten die op of na 1 juli 2011 plaatsvinden, geldt in beginsel het algemene btw-tarief. Alleen indien de vergoedingen voor podiumkunsten die op of na 1 juli 2011 plaatsvinden vóór 1 januari 2011 ontvangen worden, geldt op grond van het in het Belastingplan 2011 geregelde overgangsrecht op deze vergoedingen het verlaagde btw-tarief.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 december 2010

De

staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers

Terug naar begin van de pagina