Instellingsbesluit commissie NLQF-EQF

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 29-12-2010 t/m 31-12-2011

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 december 2010, nr. BVE/260703, houdende instelling van de Commissie NLQF-EQF (Instellingsbesluit commissie NLQF-EQF)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Overwegende:

 • dat in het kader van de implementatie van het Europees kwalificatie kader levenlang leren (EQF) Nederland heeft besloten een nationaal kwalificatiekader te ontwikkelen, het NLQF;

 • dat het NLQF een beschrijving is van de in Nederland (te) onderscheiden kwalificatieniveaus, variërend van het niveau van basiseducatie tot de graad van Doctor, beschreven in generieke termen van kennis, vaardigheden, communicatie en zelfstandigheid;

 • dat na vaststelling van het NLQF de niveaus van het NLQF gekoppeld zullen worden aan een niveau van het EQF;

 • dat een expertgroep momenteel zorg draagt voor de ontwikkeling van het NLQF en van voorstellen voor procedures en voorwaarden voor inpassing en inschaling van kwalificaties daarin;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • b. commissie: commissie als bedoeld in artikel 2;

 • c. NLQF: het Nederlands kwalificatiekader levenlang leren;

 • d. EQF: het Europees kwalificatiekader levenlang leren.

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Er is een commissie NLQF-EQF.

 • 2 De commissie heeft tot taak:

  • a. te onderzoeken of het ontwikkelde NLQF een juiste weergave is van de in Nederland bestaande kwalificatieniveaus,

  • b. het onderzoeken van een juiste koppeling van het NLQF aan het EQF,

  • c. het onderzoeken of de procedures voor inschaling adequaat en volledig zijn,

  • d. het onderzoeken of de voorwaarden voor inpassing in het NLQF van niet op grond van een onderwijswet erkende kwalificaties en opleidingen compleet en uitvoerbaar zijn, en

  • e. het onderzoeken op welke wijze een Nationaal coördinatiepunt EQF kan worden ingericht.

 • 3 De commissie brengt op basis van het onderzoek bedoeld in het tweede lid aan de minister een advies uit en betrekt daarbij ook het draagvlak voor het NLQF en de voorgestelde procedures.

Artikel 3. Instellingsduur

[Vervallen per 01-01-2012]

De commissie wordt ingesteld met ingang van 1 december 2010 en wordt opgeheven per 15 april 2011.

Artikel 4. Leden en secretariaat

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • a. Prof. dr. F. Leijnse, tevens voorzitter

  • b. Prof. dr. J.J.H. van den Akker

  • c. Prof. dr. H. P.M. Adriaansens

  • d. Em. prof. dr. W.J. Nijhof

 • 2 De benoeming geschiedt voor de duur van de commissie.

 • 3 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de minister een ander lid benoemen.

 • 4 De minister voorziet in de secretariële ondersteuning van de commissie.

Artikel 5. Werkwijze

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De commissie kan zich door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is, waaronder, op persoonlijke titel, ambtelijke deskundigen.

Artikel 6. Eindrapport

[Vervallen per 01-01-2012]

De commissie brengt vóór 1 maart 2011 haar eindrapport uit aan de minister.

Artikel 7. Vergoeding

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De voorzitter en de andere leden van de commissie ontvangen een vaste vergoeding per maand in de maanden november 2010 tot en met februari 2011. De toepasselijke salarisschaal voor de voorzitter en de andere leden is 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De arbeidsduurfactor voor de voorzitter en de andere leden is 9/36 respectievelijk 7/36.

Artikel 8. Kosten van de commissie

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De kosten van de commissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de minister. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

  • a. de kosten voor vergaderingen,

  • b. de kosten voor het inschakelen van externe deskundigheid en het laten verrichten van onderzoek, en

  • c. de kosten voor publicatie van rapportages.

 • 2 De commissie biedt zo spoedig mogelijk na haar instelling een begroting en een planning aan de minister aan.

Artikel 9. Informatieplicht

[Vervallen per 01-01-2012]

De commissie verstrekt aan de minister desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen.

Artikel 10. Openbaarmaking

[Vervallen per 01-01-2012]

Rapporten, notities, verslagen en andere producten welke door of namens de commissie worden vervaardigd, worden niet door de commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de minister uitgebracht.

Artikel 11. Archiefbescheiden

[Vervallen per 01-01-2012]

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie Concernondersteuning van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 12. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 november 2010.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 13. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Instellingsbesluit commissie NLQF-EQF.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina