Regeling vrijstelling verplichtingen Arbeidsomstandighedenwet voor verrichten duikarbeid door brandweerlieden

[Regeling vervallen per 01-11-2012.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 30-12-2011

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2010, nr. G&VW/GW/2010/24785 houdende vrijstelling van verplichtingen uit de Arbeidsomstandighedenwet voor het verrichten van duikarbeid door brandweerlieden

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 30, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet;

Gezien:

Overwegende dat:

 • Brandweerduikers werknemers zijn in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet en derhalve dienen te voldoen aan de bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften;

 • Op dit moment brandweerduikers tenminste dienen te voldoen aan de eisen zoals deze worden gesteld voor Duikarbeid Categorie A zoals deze zijn neergelegd in Bijlage XVI bij de Arbeidsomstandighedenregeling;

 • Brandweerduikers in de regel niet worden ingezet op diepten, groter dan 15 meter, en niet langer dan één uur aaneengesloten duiken;

 • De duikploegleider in de regel beschikt over de kennis en vaardigheden zoals die zijn vereist voor de duikmedisch begeleider en er overigens geen zwaarwegende bezwaren zijn tegen het (tijdelijk) toestaan van het in één persoon combineren van de functies duikploegleider en duikmedisch begeleider;

 • Er op 22 november 2010 door het Centrale College van Deskundigen van de Stichting Werken onder Overdruk is besloten om een Werkkamer Brandweerduiken in te richten, welke Werkkamer tot taak heeft om een speciaal op het brandweerduiken toegesneden zogenaamd certificatieschema op te stellen, inhoudende de eindtermen voor een Brandweerduiker;

 • In september 2010 door de ministeries van SZW en BZK aan de Stichting Werken onder Overdruk een subsidie is verstrekt om uiterlijk 1 november 2011 bedoeld certificatieschema Brandweerduiker op te stellen en voor goedkeuring aan SZW voor te leggen;

 • De brandweer voornemens is om binnen een periode van één jaar erin te voorzien dat duikploegen ook beschikken over de wettelijk voorgeschreven duikmedisch begeleider;

 • Het wenselijk is een vrijstelling te verlenen van een deel van de eisen die worden gesteld voor Duikarbeid Categorie A voor de periode van 1 januari 2011 tot 31 december 2011;

 • Het wenselijk is een voorziening te treffen voor die groep brandweerduikers die op de datum van ingang van deze regeling reeds beschikken over een getuigschrift Brandweerduiken.

Besluit:

Vrijstelling

 • 1. Hierbij wordt op onderstaande wijze vrijstelling verleend van de eindtermen certificaat duikarbeid Categorie A, de eindtermen duikploegleider en de verplichting duikmedische begeleiding voor hieronder genoemde duikarbeid onder hieronder genoemde voorwaarden.

 • 2. Deze vrijstelling heeft betrekking op duikarbeid zoals verricht door personen die als vrijwilliger dan wel op grond van een arbeidsovereenkomst arbeid verrichten voor een Gemeentelijke brandweer of Veiligheidsregio.

 • 3. De vrijstelling geldt uitsluitend voor duikarbeid tot een maximale duikdiepte van 15 meter waarbij tevens niet langer dan één uur aaneengesloten wordt gedoken.

 • 4. Ten aanzien van de eindtermen Categorie A zoals opgenomen bijlage XVI bij de Arbeidsomstandighedenregeling wordt vrijstelling verleend ten aanzien van:

  • a. het gestelde onder het 2e aandachtsstreepje, 2e punt, ‘op een diepte van 20 meter of meer: tenminste 200 minuten inwatertijd met tenminste één duik tot op een diepte van meer dan 28 meter’, onder de voorwaarde dat tijdens de bij het 1e punt genoemde 700 minuten onderwatertijd tenminste twee duikoefeningen plaatsvinden op een diepte tussen de 10 en 15 meter;

  • b. 8e aandachtsstreepje: kennis van schiemanswerk en tuigage (rigging);

  • c. 9e aandachtsstreepje: inspectie en rapportage;

  • d. 11e aandachtsstreepje: gebruik van de hefballon (lifting).

 • 5. Ten aanzien van de eindtermen ten aanzien van de afgifte van een certificaat duikploegleider zoals opgenomen onder C in bijlage XVI bij de Arbeidsomstandighedenregeling wordt vrijstelling verleend ten aanzien van:

  • a. Sub 1(Wetgeving), 2e aandachtsstreepje: relevante mijnbouwregelgeving;

  • b. Sub 1 (Wetgeving), 3e aandachtsstreepje: relevante Europese regelgeving (Engeland [offshore], Duitsland [binnenwater]);

  • c. Sub 2 (Natuurkunde), 2 aandachtsstreepje: praktijk gassen (ademgasmeting, zuurstofniveau, gasanalyse-apparatuur).

 • 6. Ten aanzien van de verplichting van artikel 6.16, zevende lid, Arbobesluit dat een duikploeg dient te bestaan uit een duiker, een reserveduiker, een duikmedisch begeleider en een duikploegleider wordt vrijstelling verleend voor wat betreft de verplichte aanwezigheid van een duikmedisch begeleider die beschikt over het certificaat duikmedische begeleiding, onder de voorwaarde dat de aanwezige duikploegleider aantoonbaar beschikt over de eisen zoals die worden gesteld aan de duikmedisch begeleider.

Overgangsregeling

 • 7. Voor brandweerduikers, die op het moment dat deze vrijstelling in werking treedt reeds beschikken over een door het Nederlands Bureau Brandweer Examens afgegeven getuigschrift brandweerduiker, worden voor de nog resterende geldigheidsduur van dat getuigschrift, voor de toepassing van deze vrijstellingsregeling geacht te voldoen aan de eisen zoals die op grond van Bijlage XVI van de Arbeidsomstandighedenregeling gelden voor Duikarbeid Categorie A, onder voorwaarde dat zij bij een verlenging van die geldigheidsduur alsnog aantoonbaar voldoen aan de eisen geldend voor Duikarbeid Categorie A met de vrijstelling zoals aangegeven onder 4.

Inwerkingtreding en looptijd

 • 8. Deze vrijstelling gaat in op 1 januari 2011 en duurt tot en met 31 december 2011.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 december 2010

De 

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

directeur-generaal Werk,

M.R.P.M. Camps

Terug naar begin van de pagina