Regeling eenmalige toezichtkosten Wta 2011

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 29-12-2010 t/m 31-12-2012

Regeling eenmalige toezichtkosten Wta 2011

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Het bedrag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties, wordt vastgesteld op:

    • a. € 17.300 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de wet welke mede strekt tot het verrichten van wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang;

    • b. € 5.300 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de wet, anders dan bedoeld onder a;

    • c. € 12.000 voor de behandeling van een verzoek tot opname van een vermelding als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de wet in een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de wet;

    • d. € 2.600 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de wet, voor zover het betreft de inbreng van een vergunninghoudende accountantsorganisatie in een andere rechtspersoon zonder wijziging in de organisatiestructuur, werkwijze en activiteiten van de accountantsorganisatie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling eenmalige toezichtkosten Wta 2011.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.C de Jager

Terug naar begin van de pagina