Regeling informatieverstrekking sisa

Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 30-03-2019 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 december 2010, nr. 2010-0000812461, houdende regels in verband met de verstrekking van informatie ten behoeve van de verantwoording van specifieke uitkeringen (Regeling informatieverstrekking sisa)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 17a, derde lid, Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

§ 1. Algemeen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

§ 2. De te verstrekken informatie en de wijze van verstrekking

Artikel 2

Het dagelijks bestuur van een medeoverheid zendt de informatie, bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet, aan het CBS uiterlijk 15 juli volgend op het jaar waarop de jaarstukken betrekking hebben. De informatie gaat vergezeld van een aanbiedingsbrief van het dagelijks bestuur, waarin is vermeld wanneer de jaarstukken zijn vastgesteld en waarin is verklaard dat de op basis van deze regeling toegezonden informatie overeenstemt met de vastgestelde jaarstukken.

Artikel 3

De bijlage bij de jaarrekening met de verantwoordingsinformatie per specifieke uitkering als bedoeld in artikel 58a van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de bijlage bij het verslag van bevindingen met de verslaglegging van fouten en onzekerheden worden ingericht overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlagen 1 en 3.

Artikel 4

De in de artikelen 2 en 3 bedoelde informatie wordt elektronisch aangeleverd, overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage 2.

§ 3. Mededeling vanwege de minister

Artikel 5

De minister deelt aan het dagelijks bestuur van de desbetreffende medeoverheid mede of de verstrekte informatie naar zijn oordeel voldoet aan de artikelen 2 tot en met 4.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 7

  • 1 De bijlagen bij deze regeling worden ter inzage gelegd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Turfmarkt 147.

  • 2 De bijlagen worden tevens op het internet gepubliceerd, onder www.rijksoverheid.nl/sisa.

Artikel 7a

Vervallen bijlagen blijven van toepassing op het verantwoordingsjaar waarop zij betrekking hebben.

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling informatieverstrekking sisa.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner

Bijlage 1. bij artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa: SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie 2018 + Tabel van fouten en onzekerheden 2018

[Red: Ligt ter inzage.]

Bijlage 2. bij artikel 4 van de Regeling informatieverstrekking sisa: Procedure aanlevering SiSa-verantwoordingsinformatie 2018

[Red: Ligt ter inzage.]

Bijlage 3. bij artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa: Invulwijzer SiSa-bijlage 2018

[Red: Ligt ter inzage.]

Naar boven