Regeling normen studiefinanciering en tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2011 en 2012

[Regeling vervallen per 01-08-2013.]
Geldend van 05-01-2012 t/m 31-07-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2010, nr. WJZ/259391 (4888), houdende het vaststellen van de normbedragen in de Wet studiefinanciering 2000 alsmede in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Regeling normen studiefinanciering en tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2011 en 2012)

Hoofdstuk I. Normen studiefinanciering

[Vervallen per 01-08-2013]

Artikel 2. Indexcijfers

[Vervallen per 01-08-2013]

 • 1 Voor de toepassing van artikel 17, eerste lid, van het besluit wordt onder indexcijfer van de CAO-lonen verstaan de reeks ‘CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen’, zoals die is berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en is gepubliceerd in het Statistisch Bulletin.

 • 2 Voor de toepassing van artikel 17, tweede lid, van het besluit wordt onder consumentenprijsindex verstaan de reeks ‘consumentenprijsindex alle huishoudens’, zoals die is berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en is gepubliceerd in het Statistisch Bulletin.

Artikel 3. Aanpassing toetsingsinkomen partner

[Vervallen per 01-08-2013]

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel 4. Aanpassing vrije voet veronderstelde ouderlijke bijdrage

[Vervallen per 01-08-2013]

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel 7. Vaststelling rentepercentage voor 2011

[Vervallen per 01-08-2013]

 • 2 Het rentepercentage, bedoeld in artikel 6.3 van de wet, wordt voor het jaar 2012 vastgesteld op 1,39 procent.

Artikel 8. Wijziging Regeling studiefinanciering 2000: aanpassing maximale verrekenbedrag

[Vervallen per 05-01-2012]

Hoofdstuk II. Normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

[Vervallen per 01-08-2013]

Artikel 10. Indexcijfers

[Vervallen per 01-08-2013]

 • 1 Voor het toepassen van artikel 5, eerste lid, van het besluit wordt onder het indexcijfer van de CAO-lonen verstaan de reeks ‘CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen’, zoals die is berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en is gepubliceerd in het Statistisch Bulletin.

 • 2 Voor het toepassen van artikel 5, tweede lid, van het besluit wordt onder de consumentenprijsindex verstaan de reeks ‘consumentenprijsindex alle huishoudens’, zoals die is berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en is gepubliceerd in het Statistisch Bulletin.

Artikel 11. Aanpassing grensbedragen toetsingsinkomen

[Vervallen per 01-08-2013]

 • 1 [Red: Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

 • 2 [Red: Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

 • 3 [Red: Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel 12. Aanpassing normbedragen

[Vervallen per 01-08-2013]

[Red: Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel 13. Wijziging Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten: aanpassing maximale verrekenbedrag

[Vervallen per 05-01-2012]

Artikel 14. Wijziging Regeling normen onderwijsbijdrage en schoolkosten 2010

[Vervallen per 05-01-2012]

Hoofdstuk III. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-08-2013]

Artikel 16. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 01-08-2013]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en vervalt met ingang van 1 augustus 2013.

 • 2 Artikel 14 werkt terug tot en met 1 september 2010.

 • 3 Indien de Staatscourant, waarin deze regeling wordt geplaatst, verschijnt na 31 december 2010, dan treedt deze regeling in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, onverminderd het tweede lid, terug tot en met 1 januari 2011.

Artikel 17. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling normen studiefinanciering en tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2011 en 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staat

secretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra

Terug naar begin van de pagina