Tariefbeschikking Dyslexiezorg

[Regeling vervallen per 31-12-2011.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 30-12-2011

Tariefbeschikking Dyslexiezorg

De Nederlandse Zorgautoriteit,

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);

op basis van de beleidsregel:

Dyslexiezorg, kenmerk CU-5012;

en gelet op:

artikel 35 jo. artikel 52 lid 5 Wmg;

ambtshalve besloten:

dat met ingang van 1 januari 2011 rechtsgeldig;

door:

aan:

alle ziektekostenverzekeraars en alle (niet-)verzekerden;

de navolgende prestatiebeschrijving:

de zorg inhoudende de diagnose en behandeling van enkelvoudige ernstige dyslexie bij kinderen van zeven jaar of ouder die basisonderwijs volgen en die wordt verricht conform het ‘Protocol Dyslexie, diagnostiek en behandeling’ (Blomert 2006);

in rekening kan worden gebracht

het maximumtarief van:

Code

Omschrijving productgroep

Onderscheidende activiteit

Tarief behandelgroep

007

Diagnostiek – vanaf 0 tot en met 99 minuten

 

€ 132,23

008

Diagnostiek – vanaf 100 tot en met 199 minuten

 

€ 275,65

009

Diagnostiek – vanaf 200 tot en met 399 minuten

 

€ 509,60

162

Diagnostiek – vanaf 400 tot en met 799 minuten

 

€ 991,73

163

Diagnostiek – vanaf 800 tot en met 1199 minuten

 

€ 1.790,20

164

Diagnostiek – vanaf 1200 minuten

 

€ 2.588,67

040

Overige kindertijd – vanaf 250 tot en met 799 minuten

 

€ 1.061,92

041

Overige kindertijd – vanaf 800 tot en met 1799 minuten

 

€ 2.190,96

042

Overige kindertijd – vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

 

€ 4.021,85

135

Overige kindertijd – vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

 

€ 6.453,88

175

Overige kindertijd – vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

 

€ 10.326,21

176

Overige kindertijd – vanaf 12000 minuten

 

€ 18.071,89

Overig

[Vervallen per 31-12-2011]

De dyslexiezorg en bijbehorende tarieven worden gedeclareerd en geregistreerd conform de ‘Tijdelijke regeling dyslexie onder/in de DBC geestelijke gezondheidszorg’.

Voor zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 van de Regeling Declaratiebepalingen DBC GGZ en artikel 1 Regeling Instructie DBC-registratie GGZ, die binnen het kader van de DBC-spelregels benoemd zijn als hoofdbehandelaar, geldt dat zij de bovengenoemde prestatie en tarieven alleen in rekening kunnen brengen als zij voor de dyslexiezorg een overeenkomst hebben gesloten met een verzekeraar.

In het contante betalingsverkeer mogen de totaal te betalen bedragen (dus na sommeringen) afgerond worden op het dichtstbijzijnde veelvoud van € 0,05. Voorwaarde is dat de zorgverlener of zorgverzekeraar duidelijk aangeeft dat contante bedragen worden afgerond.

Werkingssfeer

[Vervallen per 31-12-2011]

Voor de toepassing van deze tariefbeschikking wordt een persoon, die:

  • krachtens de sociale ziektekostenwetgeving van een andere staat verzekerd is, en

  • in Nederland woont of hier tijdelijk verblijft, en

  • krachtens een Verordening van de Raad van de Europese Unie, dan wel krachtens enig ander door Nederland gesloten bilateraal of multilateraal verdrag, recht heeft op verstrekkingen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), gelijkgesteld met een Zorgverzekeringswet-, respectievelijk AWBZ-verzekerde.

Intrekking oude tariefbeschikking

[Vervallen per 31-12-2011]

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beschikking wordt de tariefbeschikking van 6 januari 2010, met nummer 450-10-03, ingetrokken.

Overgangsbepaling

[Vervallen per 31-12-2011]

De tariefbeschikking van 6 januari 2010, met nummer 450-10-03, blijft van toepassing op aangelegenheden die hun grondslag vinden in, dan wel voortvloeien uit die beschikking en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beschikking gold.

Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2011]

Deze tariefbeschikking treedt in werking op 1 januari 2011.

Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, sub b, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2010, treedt de beleidsregel in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Bezwaar en beroep

[Vervallen per 31-12-2011]

Ingevolge artikel 105 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), juncto artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit een bezwaarschrift, per post dan wel per fax (dus niet via e-mail), indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, Unit Bezwaar, beroep en boetes, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht.

Het bezwaar dient conform artikel 6:5, eerste lid, Awb schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en moet tenminste de volgende gegevens bevatten:

  • naam en adres van de indiener;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, en

  • de gronden van het bezwaar.

Het verdient aanbeveling om een afschrift van het bestreden besluit bij te voegen.

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

M.S. Mulder,

directeur Zorgmarkten Cure.

  1. Met de DBC-spelregels wordt bedoeld: de ‘Spelregels DBC-registratie’ waarnaar wordt verwezen in artikel 4 van de Regeling Instructie DBC-registratie GGZ (regeling NR/CU-502, dan wel opvolgende versies daarvan). Deze regeling en de bijbehorende DBC-spelregels zijn te downloaden van de website van de NZa: www.nza.nl.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina