Regeling koopsubsidieplafond 2011

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 31-12-2011

Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 december 2010, nr. BJZ2010033442, houdende vaststelling voor het jaar 2011 van het bedrag, bedoeld in artikel 6, zesde lid, onderdeel a, van de Wet bevordering eigenwoningbezit (Regeling koopsubsidieplafond 2011)

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 6, zesde lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet bevordering eigenwoningbezit;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 december 2010

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina