Regeling informatie-verstrekking vaststelling budgetten GGZ Zvw

[Regeling vervallen per 19-03-2011.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 18-03-2011

Regeling informatie-verstrekking vaststelling budgetten GGZ Zvw

Gelet op de artikelen 62 en 68, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met besluit van 14 december 2010 de volgende regeling vastgesteld:

Artikel 1. Reikwijdte

[Vervallen per 19-03-2011]

Deze regeling is van toepassing op tweedelijns curatieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw), doch voor zover de aanbieder van deze zorg is aan te merken als gebudgetteerde instelling als bedoeld in de beleidsregel ‘Overgang curatieve GGZ naar Zvw en invoering DBC’s’.

Artikel 2. Doel

[Vervallen per 19-03-2011]

Deze regeling heeft tot doel vastlegging van de informatie die moet worden verstrekt ten behoeve van de vaststelling van budgetten van de in artikel 1 genoemde zorgaanbieders.

Artikel 3. Te verstrekken informatie

[Vervallen per 19-03-2011]

Gebudgetteerde instellingen als bedoeld in de beleidsregel ‘Overgang curatieve GGZ naar Zvw en invoering DBC’s’ verstrekken de NZa overeenkomstig de beleidsregel ‘Procedure en indieningstermijnen vaststelling en verrekening aanvaardbare kosten GGZ Zvw’ jaarlijks de volgende gegevens en inlichtingen:

 • a. Jaarlijks vóór 1 maart van het jaar t een opgave van de gemaakte productieafspraken met betrekking tot het jaar t in zowel DBC’s als budgetparameters. Daarvoor dient gebruik te worden gemaakt van het ‘Budgetformulier Zvw en afspraken DBC’s GGZ’. Een dergelijke opgave is compleet, indien deze ten minste de volgende onderdelen bevat:

  • een tweezijdig ondertekend voorblad van het formulier;

  • een Excelversie van het ingediende formulier, waarbij geldt dat het controlegetal op het Excel-voorblad dient overeen te komen met het ondertekende voorblad.

 • b. Jaarlijks vóór 1 april van het jaar t + 1 een opgave van de gerealiseerde dbc-omzet in het jaar t. Daarvoor dient gebruik te worden gemaakt van het formulier ‘Verantwoordingsdocument DBC GGZ-omzet’1.

  Een dergelijke opgave is compleet, indien deze ten minste de volgende onderdelen bevat:

  • een ondertekend voorblad van het formulier;

  • een Excelversie van het ingediende formulier, waarbij geldt dat het controlegetal op het Excel-voorblad dient overeen te komen met het ondertekende voorblad;

  • ee bijbehorende accountantsverklaring (zie artikel 4).

 • c. Jaarlijks vóór 1 juni van het jaar t + 1 een opgave van de gerealiseerde productie in budgetparameters in jaar t. Daarvoor dient gebruik te worden gemaakt van het formulier ‘Nacalculatie GGZ Zvw’.

Een dergelijke opgave is compleet, indien deze ten minste de volgende onderdelen bevat:

 • een ondertekend voorblad van het formulier;

 • een Excelversie van het ingediende formulier, waarbij geldt dat het met het ondertekende voorblad;

 • de bijbehorende accountantsverklaring (zie artikel 4).

De gegevens en inlichtingen worden verstrekt op de wijze die in de ‘Beleidsregel procedure en indieningstermijnen vaststelling en verrekening aanvaardbare kosten’ is aangegeven.

Indien de verzekeraar het formulier ‘Nacalculatie GGZ Zvw’ niet mede ondertekent, dient de zorgaanbieder het formulier zonder mede-ondertekening binnen de gestelde termijn bij de NZa in.

Artikel 4. Accountantcontrole

[Vervallen per 19-03-2011]

De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de juistheid van de op grond van artikel 3, onder b en c, verstrekte gegevens en inlichtingen en de mate waarin is voldaan de Regeling Administratieve organisatie en interne controle AWBZ-zorgaanbieders (behorende bij formulier onder artikel 3.c), Regeling AO/IC DBC GGZ en de Regeling DBC GGZ Validatie (behorende bij formulier onder artikel 3.b), bevestigt, overeenkomstig de wijze die in de genoemde formulieren en de daarbij eventueel beschikbaar gestelde controleprotocollen is aangegeven.

Artikel 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 19-03-2011]

 • 3 Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2011.

 • 4 Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling informatie-verstrekking vaststelling budgetten GGZ Zvw’.

Nederlandse Zorgautoriteit,

T.W. Langejan,

voorzitter Raad van Bestuur.

 1. De genoemde formulieren worden door de NZa elektronisch beschikbaar gesteld via haar website: www.nza.nl.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina