Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Milieu en Welzijn provincie Groningen 2010

[Regeling vervallen per 24-12-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 23-12-2015

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 december 2010, nr. 5679577/Justis/10, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de inspectie scheepvaart van de afdeling Kanaalbeheer van de provincie Groningen

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van het hoofd van de afdeling Kanaalbeheer van de provincie Groningen van 4 november 2010 en de daaropvolgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie Groningen en de hoofdofficier van justitie te Groningen;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-12-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 24-12-2015]

De personen, werkzaam in de functie van controleur scheepvaart in dienst van de provincie Groningen, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 24-12-2015]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 24-12-2015]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 15 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 24-12-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 24-12-2015]

  • 1 Het hoofd van de afdeling Kanaalbeheer van de provincie Groningen brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 24-12-2015]

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsamtbenaren in dienst van de inspectie scheepvaart van de afdeling Kanaalbeheer van de provincie Groningen in de functie van controleur scheepvaart, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 8

[Vervallen per 24-12-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9

[Vervallen per 24-12-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Milieu en Welzijn provincie Groningen 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 december 2010

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina