Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse [...] en subsidieplafond Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2011)

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 16-08-2011 t/m 31-12-2011

Besluit van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 14 december 2010, nr. DCM/MO-169/10 tot vaststelling van beleidsregels alsmede een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Beleidsregels en subsidieplafond Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2011)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 gelden voor de periode van de datum van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 de als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsregels.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

Voor de in artikel 1 genoemde periode geldt een subsidieplafond van EUR 4.000.000,–.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:

de Plaatsvervangend Secretaris-Generaal,

M.T.G. van Daalen

Bijlage Subsidiekader 2011

[Vervallen per 01-01-2012]

1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2012]

Voor activiteiten die passen in de prioriteitenstelling van de notitie Internationale Migratie en Ontwikkeling (Kamerstuknummer 30 573-11 van 4 juli 2008) worden ODA-middelen ter beschikking gesteld lastens de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Middelen hiervoor zijn ondergebracht in het Migratie en Ontwikkelingsprogramma.

2. Doelstellingen

[Vervallen per 01-01-2012]

Het programma zal worden ingericht conform de beleidsprioriteiten zoals deze zijn gesteld in de notitie, te weten1:

 • 1 . Meer aandacht voor migratie in ontwikkelingsbeleid en voor ontwikkeling in migratiebeleid.

 • 2. Institutionele ontwikkeling op het gebied van migratiemanagement.

 • 3. Stimuleren van circulaire migratie / brain gain.

 • 4. Versterken van de betrokkenheid van migrantenorganisaties.

 • 5. Versterken van de relatie tussen geldovermakingen en ontwikkeling.

 • 6. Bevorderen van duurzame terugkeer en herintegratie.

3. Middelen

[Vervallen per 01-01-2012]

Subsidies lastens het programma bedragen tenminste EUR 100.000,–. In totaal is voor 2011 een bedrag beschikbaar van EUR. 4.000.000,–.

4. Activiteiten

[Vervallen per 01-01-2012]

Voor financiering lastens het Migratie en Ontwikkelingsprogramma komen activiteiten die bijdragen aan tenminste een van de bovengenoemde beleidsprioriteiten in aanmerking.

5. Niet in aanmerking

[Vervallen per 01-01-2012]

Documentaires en overige mediaproducties komen niet in aanmerking voor een subsidie in het kader van het Migratie en Ontwikkelingsprogramma. Activiteiten van een structurele aard, zoals exploitatie, komen evenmin in aanmerking voor een subsidie.

6. Beoordeling

[Vervallen per 01-01-2012]

De voorstellen worden, binnen het raam van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006, getoetst aan de volgende criteria:

 • Activiteiten dienen bij te dragen aan de in de notitie neergelegde beleidsprioriteiten;

 • activiteiten dienen te vallen binnen ontwikkelingslanden;

 • activiteiten in landen opgenomen in de bijlage bij dit besluit2krijgen prioriteit.

 • activiteiten dienen een duurzaam/beklijvend karakter te hebben;

 • prestaties (track record) van de aanvragende partij worden meegewogen bij de beoordeling van aanvragen;

 • structurele kosten, zoals reguliere exploitatiekosten en lidmaatschapskosten vormen geen subsidiabele kosten.

Bijlage *. Landen in het kader van het coherentiethema ‘migratie en ontwikkeling’ (Juni 2011)

[Vervallen per 01-01-2012]

Terugkeer1

Opvang en herintegratie van teruggekeerde alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s)1

Opvang in de regio

Algerije

Afghanistan

Djibouti

Angola

Angola

Ethiopië

Armenië

Belarus

Iran

Burundi

DRC

Jemen

China

Eritrea

Jordanië

Egypte

Guinee Conacry

Kenia

Ghana

Irak

Pakistan

Guinee Conacry

Nigeria

Somalië (= Somaliland / Puntland)

India

Sierra Leone

Syrië

Irak

   

Iran

   

Marokko

   

Nigeria

   

Sierra Leone

   

Sri Lanka

   

Soedan

   

Suriname

   

Turkije

   

1 Zowel afgewezen asielzoekers als illegalen. Hulpverlening bij vrijwillige terugkeer met inzet van OS middelen, mag volgens OECD-criteria alleen bij asielzoekers/ vluchtelingen.

 1. Volgorde is geen indicatie van prioriteitsstelling.

  ^ [1]
 2. Het betreft de landen opgenomen in het overzicht in bijlage 2 bij de brief van 11 juli 2011 van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en de minister voor Immigratie en Asiel aan de Tweede Kamer over internationale migratie en ontwikkeling opgenomen overzicht van landen die voor het thema migratie en ontwikkeling van belang zijn, Kamerstukken II, 2010/11, 30 573, nr. 74.

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina