Tarievenbesluit Ctgb 2011

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 31-12-2011

Tarievenbesluit Ctgb 2011

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

Gelet op artikel 8, eerste lid, sub b, en artikel 10, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2012]

1. Definities

[Vervallen per 01-01-2012]

In dit reglement wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Aanvragen met betrekking tot de toelating van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland

[Vervallen per 01-01-2012]

 

Aanvraagkosten

 

2.

Voor de indiening van de volgende aanvragen zijn de volgende bedragen verschuldigd

 

2.1.

Een toelating van een gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 28, 35, 121 en 124  van de wet, alsmede een verlenging daarvan en een voorlopige toelating als bedoeld in artikel 34 van de wet, alsmede een verlenging daarvan en een toelating van een gewasbeschermingsmiddel in het kader van een herregistratie nadat een werkzame stof is geplaatst op bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG

€ 5.670,00

2.2.

In afwijking van 2.1, een aanvraag tot herregistratie van een voorlopig toegelaten gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 34 van de wet, op basis van een nieuwe stof die is geplaatst op bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG

€ 3.150,00

2.3.

Wederzijdse erkenning van een toelating als bedoeld in artikel 36 van de wet

€ 3.150,00

2.4.

Een afgeleide toelating van een gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 32 van de wet alsmede een verlenging daarvan

€ 685,00

2.5.

Een toelating van een parallel geïmporteerd gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 33 van de wet alsmede een verlenging daarvan

€ 685,00

2.6.

Een uitbreiding van het gebruiksgebied van een toegelaten en een voorlopig toegelaten gewasbeschermingsmiddel alsmede een vereenvoudigde uitbreiding van de toelating als bedoeld in artikel 31, alsmede artikel 31 juncto 121 van de wet

€ 4.675,00

2.7.

Een uitbreiding van het gebruiksgebied van een afgeleide toelating of van een toelating van een parallel geïmporteerd gewasbeschermingsmiddel

€ 685,00

2.8.

Wijziging van de toelating als bedoeld in artikel 41 van de wet:

 

2.8.1.

Administratieve wijziging

€ 210,00

2.8.2.

Wijziging van de verpakking en etikettering

€ 685,00

2.8.3.

Wijzigingen van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing voor zover niet vallend onder 2.8.2

€ 685,00

2.8.4.

Overige wijzigingen van de toelating, niet vallend onder artikel 2.8.1 t/m 2.8.3

€ 685,00

2.9.

Een wijziging van de samenstelling van een toegelaten of voorlopig toegelaten gewasbeschermingsmiddel:

 

2.9.1.

Indien bij de aanvraag onderzoeksgegevens moeten worden overgelegd:

€ 4.675,00

2.9.2.

Indien sprake is van wijziging in de technische werkzame stof (nieuwe bron of andere aanpassing van de werkzame stof):

€ 840,00

2.9.3.

Overige wijzigingen in de samenstelling

€ 685,00

     
 

Beoordelen

 

3.

Voor de beoordeling van de volgende aspecten en criteria in het kader van een aanvraag als bedoeld in artikel 2 zijn de volgende bedragen verschuldigd:

 

3.1.

De werkzaamheid

€ 1.260,00

3.2.

De fysische en chemische eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 840,00

3.3.

Criteria ten aanzien van de toepasser

€ 2.520,00

3.4.

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

€ 2.520,00

3.5.

Criteria ten aanzien van het milieu:

 

3.5.1.

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 1.890,00

3.5.2.

Ecotoxicologie:

€ 2.940,00

3.6.

Criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren

€ 1.205,00

3.7.

Het eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 1.365,00

3.8.

Voor een zonale beoordeling worden de bedragen vermeld onder 3.1 tot en met 3.7 als voorschot in rekening gebracht. De werkelijk gemaakte kosten worden in rekening gebracht .

Kostprijs

3.9.

Voor de beoordeling in het kader van een toelating van een middel op basis van een micro-organisme zijn de bedragen verschuldigd zoals vermeld in 3.1 tot en met 3.8:

 

     
 

Zaaizaadmiddel voor export

 

4.

In afwijking van 3.3 en 3.5 zijn voor de beoordeling van de volgende aspecten en criteria in het kader van de beoordeling van een aanvraag voor een zaaizaadmiddel voor gebruik op uit te voeren zaaizaad ten behoeve van export, de volgende bedragen verschuldigd:

 

4.1.

Criteria ten aanzien van de toepasser:

€ 160,00

4.2.

Criteria ten aanzien van het milieu:

€ 160,00

     
 

Wederzijdse erkenning

 

5.

In afwijking van 3.1, 3.3, 3.4 en 3.5 zijn voor de beoordeling van de volgende aspecten en criteria in het kader van een wederzijdse erkenning van een toelating als bedoeld in artikel 36 van de wet, de volgende bedragen verschuldigd:

 

5.1.

De werkzaamheid:

€ 840,00

5.2.

De fysische en chemische eigenschappen van het middel

€ 315,00

5.3.

Criteria ten aanzien van de toepasser

€ 2.520,00

5.4.

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

€ 630,00

5.5.

Criteria ten aanzien van het milieu:

 

5.5.1.

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 1.550,00

5.5.2.

Ecotoxicologie

€ 1.995,00

5.6.

In afwijking van 4.3, 4.4 en 4.5 zijn voor de beoordeling van de volgende aspecten en criteria in het kader van een wederzijdse erkenning van een toelating van een middel op basis van een micro-organisme, zijn de volgende bedragen verschuldigd:

 

5.6.1.

Criteria ten aanzien van de toepasser en de volksgezondheid

€ 1.050,00

5.6.2.

Criteria ten aanzien van het milieu

€ 1.050,00

     

6.

Vereenvoudigde uitbreiding

 

6.1.

Artikel 3.1 (werkzaamheid) is niet van toepassing voor de beoordeling van een aanvraag tot vereenvoudigde uitbreiding van de toepassing van een toegelaten gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 31, alsmede artikel 31 juncto 121 van de wet

 

6.2.

In afwijking van artikel 3.2, is voor de beoordeling van fysisch/chemische eigenschappen in het kader van een aanvraag tot uitbreiding van de toepassing van een toegelaten gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 31, alsmede artikel 31 juncto 121, van de wet, het volgende bedrag verschuldigd

€ 210,00

6.3.

Indien gebruik kan worden gemaakt van een vergelijkende beoordeling, zijn in afwijking van artikel 3.3 en 3.5 voor de beoordeling de volgende bedragen verschuldigd:

 

6.4.

Criteria ten aanzien van de toepasser

€ 420,00

6.5.

Criteria ten aanzien van het milieu:

 

6.5.1.

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 525,00

6.5.2.

Ecotoxicologie:

€ 525,00

     
 

Herregistratie van voorlopig toegelaten middelen

 

7.

In afwijking van artikel 3 zijn voor de beoordeling van de volgende aspecten en criteria in het kader van een aanvraag tot herregistratie van een voorlopig toegelaten gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 34 van de wet, op basis van een nieuwe stof die is geplaatst op Bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG, de volgende bedragen verschuldigd:

 

7.1.

Werkzaamheid

€ 840,00

7.2.

De fysische en chemische eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 420,00

7.3.

Criteria ten aanzien van de toepasser

€ 1.470,00

7.4.

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

€ 1.470,00

7.5.

Criteria ten aanzien van het milieu:

 

7.5.1.

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 630,00

7.5.2.

Ecotoxicologie

€ 1.155,00

7.6.

Eindoordeel

€ 1.365,00

7.7.

Voor een zonale beoordeling worden de bedragen vermeld onder 7.1 tot en met 7.6 als voorschot in rekening gebracht. De werkelijk gemaakte kosten worden in rekening gebracht.

Kostprijs

     

8.

Dringend vereist gewasbeschermingsmiddel

 

8.1.

Voor de indiening van een aanvraag als bedoeld in artikel 123, eerste lid, van de wet, is het volgende bedrag verschuldigd:

€ 2.205,00

8.2.

Voor de beoordeling of een gewasbeschermingsprobleem een knelpunt vormt, is het volgende bedrag verschuldigd

 

8.2.1.

Indien het een nog niet eerder aangevraagd gewasbeschermingsprobleem betreft:

€ 4.140,00

8.2.2.

Indien het gewasbeschermingsprobleem eerder is aangevraagd, maar niet als knelpunt is vastgesteld

€ 2.040,00

8.2.3.

Indien het gewasbeschermingsprobleem voor de direct aan de aanvraag voorafgaande aaneensluitende periode van vijf jaar als knelpunt is vastgesteld

€ 2.040,00

8.2.4.

Indien het gewasbeschermingsprobleem voor een direct aan de aanvraag voorafgaande aaneensluitende periode van minder dan vijf jaar als knelpunt is vastgesteld

€ 650,00

8.3.

Voor de beoordeling van de volgende aspecten en criteria in het kader van een aanvraag als bedoeld in artikel 123, eerste lid, van de wet zijn de volgende bedragen verschuldigd:

 

8.3.1.a.

Volksgezondheid, indien reeds eerder beoordeeld

€ 945,00

8.3.1.b.

Volksgezondheid, nog niet eerder beoordeeld

€ 1.365,00

8.3.2.a.

Toxicologie, indien reeds eerder beoordeeld

€ 945,00

8.3.2.b.

Toxicologie, nog niet eerder beoordeeld

€ 1.365,00

8.3.3.a.

Milieu, indien reeds eerder beoordeeld

€ 840,00

8.3.3.b.

Milieu, nog niet eerder beoordeeld

€ 1.365,00

8.3.4.

Werkzaamheid, opstellen Wettelijke gebruiksvoorschrift/ gebruiksaanwijzing

€ 630,00

8.3.5.

Het eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 1.365,00

8.4.

Indien de aanvraag tot toelating van een dringend vereist gewasbeschermingsmiddel geen consumptiegewas betreft is, in afwijking van 8.3.1, voor het aspect volksgezondheid het volgende bedrag verschuldigd:

€ 210,00

     

9.

Afleiden MTR  

 

9.1.

Voor een verzoek tot het afleiden van een Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) buiten het kader van een aanvraag tot toelating zijn de volgende bedragen verschuldigd

€ 685,00

9.2.

Voor het afleiden van een MTR zijn de bedragen als genoemd in bijlage I van dit besluit verschuldigd

 
     

10.

Afleiden MRL 

 

10.1.

Voor het verzoek tot het afleiden van een Maximaal Residu Limiet (MRL) zijn de volgende aanvraagkosten verschuldigd

€ 685,00

10.2.

Voor de beoordeling zijn, voor zover van toepassing, de bedragen als genoemd in artikel 3 verschuldigd.

 
     

11.

Vrijstelling voor proefdoeleinden

 

11.1.

Indien geen ontheffing van de voorwaarde dat de behandelde gewassen niet in de voedselketen mogen komen, wordt aangevraagd

€ 210,00

11.2.

Indien ontheffing van de voorwaarde dat de behandelde gewassen niet in de voedselketen mogen komen, wordt aangevraagd

 

11.3.

Het basisbedrag

€ 260,00

11.4.

Per 5 gewassen waarvoor ontheffing van de voorwaarde dat de behandelde gewassen niet in de voedselketen mogen komen, wordt aangevraagd

€ 105,00

     

12.

Gewasbeschermingsmiddelen of biociden waarvan de werkzame stoffen zijn opgenomen in de vierde fase van het werkprogramma of zijn bestemd voor biologische landbouw

 

12.1.

Voor de indiening van een aanvraag als bedoeld in artikel 124, eerste lid van de wet, is het bedrag genoemd in artikel 2.1 verschuldigd.

 

12.2.

Voor de beoordeling van een aanvraag als bedoeld in artikel 124, eerste lid van de wet zijn, voor zover van toepassing, de bedragen als genoemd in artikel 3 verschuldigd.

 
     

Hoofdstuk 3. Plaatsing werkzame stof op bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG

[Vervallen per 01-01-2012]

13.

Aanvraag

 

13.1.

Voor het indienen van een aanvraag tot plaatsing van een werkzame stof op bijlage I bij richtlijn 92/414/EEG is het volgende bedrag verschuldigd

€ 12.500,00

13.2.

In afwijking van het eerste lid is voor het indienen van een aanvraag tot plaatsing van een werkzame stof zijnde een micro-organismen, plantenextract, feromoon dan wel een werkzame stof die hiermee vergelijkbaar is, het volgende bedrag verschuldigd

€ 6.500,00

13.3.

In afwijking van het eerste lid is voor het indienen van een aanvraag tot verlenging van de opneming van een werkzame stof in bijlage I bij Richtlijn 91/414 EEG (“Annex I renewal”), dan wel voor het indienen van een aanvraag tot plaatsing van een werkzame stof op bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG die opnieuw wordt beoordeeld in het kader van een “resubmission”

€ 12.500,00

     

14.

Samenvatten en beoordelen (opstellen monograph)

 

14.1.

Voor het samenvatten en beoordelen (monograph) van de aanvraag tot plaatsing als bedoeld in artikel 13.1 of 13.3, is een bedrag verschuldigd op basis van werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt

€ 150.000,00

14.2.

In afwijking van het eerste lid is voor het samenvatten en beoordelen van de aanvraag tot plaatsing als bedoeld in artikel 13.2, het bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt

€ 25.000,00

     

15.

Overige werkzaamheden (aanvullend verslag)

 

15.1.

Voor de werkzaamheden die na het uitbrengen van de samenvatting en beoordeling (de monograph) aan de Europese Commissie voor werkzame stoffen als bedoeld in artikel 13.1, nodig zijn voor de afronding van de Europese besluitvorming is een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt

€ 75.000,00

15.2.

In afwijking van het eerste lid is voor de werkzaamheden die na het uitbrengen van de samenvatting en beoordeling (de monograph) aan de Europese Commissie als bedoeld in artikel 13.2 nodig zijn voor de afronding van de Europese besluitvorming een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt

€ 7.500,00

15.3.

Voor het opstellen van een aanvullend verslag voor aanvragen als bedoeld artikel 13.3 is een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt

€ 12.500,00

16. Samenvatten en evalueren van gegevens

[Vervallen per 01-01-2012]

Voor het samenvatten en evalueren van studies voor gewasbeschermingsmiddelen zijn de kosten verschuldigd zoals vermeld in bijlage I. Voor het samenvatten en evalueren van studies op basis van micro-biologische middelen zijn de kosten verschuldigd zoals vermeld in bijlage II.

Hoofdstuk 4. Biociden

[Vervallen per 01-01-2012]

17.

Aanvraagkosten

 
 

Voor de indiening van de volgende aanvragen zijn de volgende bedragen verschuldigd:

 

17.1

Een toelating van een biocide als bedoeld in artikel 49 en 55 van de wet, alsmede een verlenging daarvan en een voorlopige toelating als bedoeld in artikel 54 van de wet, alsmede van een verlenging daarvan en een toelating van een biocide in het kader van herregistratie nadat een werkzame stof is geplaatst op bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG

€ 5.670,00

17.2

In afwijking van 17.1, een aanvraag tot toelating of tot uitbreiding van een toelating

€ 4.200,00

17.3

In afwijking van 17.1, een aanvraag tot verlenging als bedoeld in artikel 121, eerste lid van de wet voor biociden

€ 630,00

17.4

In afwijking van 17.1, een aanvraag tot herregistratie van een voorlopig toegelaten biocide als bedoeld in artikel 54 van de wet, nadat de nieuwe werkzame stof is geplaatst op bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG

€ 3.150,00

17.5

Een afgeleide toelating van een biocide als bedoeld in artikel 52 van de wet, alsmede een verlenging daarvan, alsmede een uitbreiding van het gebruiksgebied

€ 685,00

17.6

Een toelating van een parallel geïmporteerd biocide als bedoeld in artikel 53 van de wet alsmede een verlenging daarvan alsmede een uitbreiding van het gebruiksgebied daarvan

€ 685,00

17.7

Een registratie van een biocide met een gering risico als bedoeld in artikel 59 van de wet, alsmede een verlenging daarvan of een uitbreiding van het gebruiksgebied daarvan

€ 1.365,00

17.8

Vaststelling van een kaderformulering bij een toelating als bedoeld in artikel 62 van de wet

€ 2.100,00

17.9

De toelating van een middel dat is afgeleid van een vastgestelde kaderformulering

€ 1.365,00

17.10

Een uitbreiding van het gebruiksgebied van een toegelaten en een voorlopig toegelaten biociden

€ 4.675,00

17.11

Wijziging van de toelating als bedoeld in artikel 68 van de wet

 

17.11.1

Administratieve wijziging

€ 210,00

17.11.2

Wijziging van de verpakking en etikettering

€ 685,00

17.11.3

Wijzigingen van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing voor zover niet vallend onder 17.11.2

€ 685,00

17.11.4

Overige wijzigingen van de toelating, niet vallend onder artikel 17.11.1 t/m 17.11.3

€ 685,00

17.12

Een wijziging van de samenstelling van een toegelaten of voorlopig toegelaten biocide:

 

17.12.1

Indien bij de aanvraag onderzoeksgegevens moeten worden overgelegd

€ 4.675,00

17.12.2

Indien sprake is van wijziging in de technische werkzame stof (nieuwe bron of andere aanpassing van de werkzame stof )

€ 840,00

17.12.3

Overige gevallen

€ 685,00

17.13

Wijziging van de registratie als bedoeld in artikel 59 van de wet

 

17.13.1

Administratieve wijziging

€ 210,00

17.13.2

Wijzigingen van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing voor zover niet vallend onder 17.13.3

€ 685,00

17.13.3

Wijziging van de verpakking en etikettering

€ 685,00

17.13.4

Overige wijzigingen van de registratie

€ 385,00

17.14

Wijziging van de samenstelling van een geregistreerde biocide

€ 685,00

     

18

Beoordelingskosten reguliere aanvragen

 

18.1

De werkzaamheid

€ 1.260,00

18.2

De fysische en chemische eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 1.840,00

18.3

Criteria ten aanzien van de toepasser

€ 2.520,00

18.4

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

€ 2.520,00

18.5

Criteria ten aanzien van het milieu

€ 4.830,00

18.6

Criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren

€ 1.205,00

18.7

Het eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 1.365,00

     

19

Beoordelingskosten aanvragen als bedoeld in artikel 121 van de wet

In afwijking van artikel 18, zijn, indien de beoordeling conform het overgangsrecht (artikel 121 en verder van de wet) wordt uitgevoerd, voor de beoordeling van een aanvraag de volgende bedragen verschuldigd

 

19.1

De werkzaamheid

€ 1.050,00

19.2

De fysische en chemische eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 1.260,00

19.3

Criteria ten aanzien van de toepasser en de volksgezondheid

€ 1.890,00

19.4

Criteria ten aanzien van het milieu

€ 1.890,00

19.5

Criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren

€ 210,00

19.6

Indien gebruik gemaakt wordt van een vergelijkende beoordeling is voor de beoordeling verschuldigd

€ 1.260,00

19.7

Het eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 1.260,00

     

20

Beoordeling verlengingsaanvragen die vallen artikel 121 van de wet

In afwijking van artikel 18 en 19 is voor de beoordeling van verlengingsaanvragen, met uitzondering voor afgeleide verlengingsaanvragen, als bedoeld in artikel 121 van de wet, het volgende bedrag verschuldigd

€ 2.100,00

     

21

Wederzijdse erkenning

 

21.1

In afwijking van artikel 17 en 18 is voor het indienen en de beoordeling van een aanvraag in het kader van een wederzijdse erkenning van een toelating als bedoeld in artikel 56 van de wet, het volgende bedrag verschuldigd

€ 5.985,00

21.2

In afwijking van artikel 17 en 18 is voor het indienen en de beoordeling van een aanvraag in het kader van een wederzijdse erkenning van een registratie als bedoeld in artikel 60 van de wet, het volgende bedrag verschuldigd

€ 685,00

     

22

Vrijstelling voor proefdoeleinden

 
 

Voor de indiening van een aanvraag voor een vrijstelling ten behoeve van een proef of experiment als bedoeld in artikel 64 van de wet, is het volgende bedrag verschuldigd

€ 420,00

     

23

Dringend vereist biocide

 

23.1

Voor de indiening van een aanvraag als bedoeld in artikel 123, eerste lid, van de wet is het volgende bedrag verschuldigd

€ 1.764,00

23.2

Voor de beoordeling van biocideprobleem als knelpunt is het volgende bedrag verschuldigd

€ 4.140,00

23.3

Voor de beoordeling van de volgende aspecten en criteria in het kader van een aanvraag als bedoeld in artikel 123, eerste lid, van de wet zijn de volgende bedragen verschuldigd:

 

23.3.1.a

Risicobeoordeling volksgezondheid, nog niet eerder beoordeeld

€ 1.093,00

23.3.1.b

Risicobeoordeling volksgezondheid, reeds eerder beoordeeld

€ 756,00

23.3.2.a

Risicobeoordeling toepasser, nog niet eerder beoordeeld

€ 1.093,00

23.3.2.b

Risicobeoordeling toepasser, reeds eerder beoordeeld

€ 756,00

23.3.3.a

Risicobeoordeling milieu, nog niet eerder beoordeeld

€ 1.093,00

23.3.3.b

Risicobeoordeling milieu, reeds eerder beoordeeld

€ 756,00

23.3.4

Werkzaamheid, Wettelijk gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing

€ 506,00

23.3.5

Het eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 1.093,00

     

24

Wijziging samenstelling biocide als bedoeld in artikel 121 van de wet 

 

24.1

Voor de indiening van een aanvraag als bedoeld in artikel 125 van de wet met betrekking tot een biocide is het volgende bedrag verschuldigd

€ 4.200,00

24.2

Voor de beoordeling van een aanvraag als bedoeld in het eerste lid is het bedrag als bedoeld in artikel 19 verschuldigd

 
     

25

Vereenvoudigde uitbreiding biocide

 

25.1

Voor de indiening van een aanvraag als bedoeld in artikel 126 van de wet is het volgende bedrag verschuldigd

€ 4.200,00

25.2

Voor de beoordeling van een aanvraag als bedoeld in artikel 126 van de wet is het bedrag als bedoeld in 19 verschuldigd

     

26

Afleiden MRL

 

26.1

Voor het verzoek tot het afleiden van een Maximaal Residu Limiet (MRL) is het volgende bedrag verschuldigd

€ 685,00

26.2

Voor de beoordeling zijn, voor zover van toepassing, de bedragen als genoemd in artikel 18 verschuldigd

   

27

Technische werkzame stof niet in het kader van een toelating

 

Voor het beoordelen buiten het kader van een aanvraag tot toelating van de technische werkzame stof uit andere bronnen is het volgende bedrag verschuldigd

€ 840,00

Hoofdstuk 5. Plaatsing werkzame stof op bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG

[Vervallen per 01-01-2012]

28

Aanvraag

 

28.1

Voor het indienen van een aanvraag tot plaatsing van een (nieuwe) werkzame stof op bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG is het volgende bedrag verschuldigd

€ 12.500,00

     

29.

Samenvatten en beoordelen

 
 

Voor het samenvatten en beoordelen van de aanvraag tot plaatsing als bedoeld in artikel 20 en het opstellen van een verslag en aanbeveling omtrent het te nemen besluit, is een bedrag verschuldigd op basis van werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt:

29.1

Als bij de in behandeling name blijkt dat met een gemiddelde evaluatie kan worden volstaan, bedraagt de richtprijs als voorschot

€ 200.000,00

29.2

Als bij de in behandeling name blijkt dat extra gegevens moeten worden geëvalueerd en extra beoordelingen moeten worden uitgevoerd, bedraagt de richtprijs als voorschot

€ 250.000,00

29.3

Als bij de in behandeling name blijkt dat met een beperkte evaluatie kan worden volstaan, bedraagt de richtprijs als voorschot

€ 150.000,00

29.4

Als bij de in behandeling name blijkt dat met een evaluatie op basis van een eenvoudig dossier kan worden volstaan, bedraagt de richtprijs als voorschot

€ 100.000,00

     

30

Samenvatten en evalueren van gegevens met betrekking tot biociden

 
 

Voor het samenvatten en evalueren van studies voor biociden zijn de kosten verschuldigd zoals vermeld in bijlage III. Voor het samenvatten en evalueren van studies op basis van micro-biologische middelen zijn de kosten verschuldigd zoals vermeld in bijlage II.

 
     

31

Overige werkzaamheden

 
 

Voor de werkzaamheden die na het uitbrengen van het verslag en advies aan de Europese Commissie nodig zijn voor de afronding van de Europese besluitvorming is een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt:

€ 75.000,00

Hoofdstuk 6. Overige tarieven

[Vervallen per 01-01-2012]

 

Jaarlijkse vergoeding

 

32

Voor toelatingen die op 1 februari van het jaar waarop dit besluit betrekking heeft, opgenomen zijn in het in artikel 42, tweede lid van de wet bedoelde register, zijn de volgende jaarlijkse vergoedingen verschuldigd

 

32.1

voor een gewasbeschermingsmiddel

€ 1.395,00

32.2

Voor een biocide

€ 1.315,00

32.3

De betaling van het in het eerste lid bedoelde bedrag geschiedt binnen vier weken na dagtekening van het verzoek tot betaling op de bij dit verzoek aangegeven wijze, bij gebreke waarvan de toelatinghouder van rechtswege in verzuim is als bedoeld in artikel 6:81 Burgerlijk wetboek.

 
     

33

Inlichtingen omtrent proeven op gewervelde dieren

 

33.1

Ter zake van het inwinnen van inlichtingen bij het college omtrent proeven op gewervelde dieren die bij een eerdere aanvraag tot toelating van een gewasbeschermingsmiddel of biocide zijn uitgevoerd als bedoeld in artikel 26, eerste lid en artikel 46, eerste lid

€ 420,00

33.2

De betaling van het in het eerste lid bedoelde bedrag geschiedt door overmaking van het verschuldigde bedrag aan het Ctgb tegelijkertijd met het indienen van een aanvraag.

     

34

Bemiddeling uitwisseling dierproefgegevens

 
 

Ter zake de bemiddeling door het college als bedoeld in artikel 8:3, tweede lid, Besluit Bestuursreglement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2007, is het volgende tarief verschuldigd:

Kostprijs

     

35

Helpdesk Toelatingen

 
 

Voor een verzoek om inlichtingen aan de Helpdesk Toelatingen over aanvragen tot (uitbreiding van de) toelating is het volgende bedrag verschuldigd

35.1

Voor het uitvoering geven aan een verzoek aan de Helpdesk Toelatingen gelden advieskosten die worden berekend op basis van het aantal te besteden uren en een tarief van € 105,- per uur,

max. 4200

35.2

De advieskosten als bedoeld in het tweede lid kunnen worden verrekend met de in artikel 2, onder a, b, f en i, sub 1, artikel 13, onder a, b, i en l, sub 1 en artikel 26, lid 1 genoemde bedragen, indien het advies van de Helpdesk Toelatingen heeft geleid

max. 4200

     

36

Toezending register

 
 

Terzake van een verzoek om toezending van een register is het volgende bedrag verschuldigd

€ 25,00

 

De betaling van het in het eerste lid bedoelde bedrag geschiedt vooraf door overmaking van het verschuldigde bedrag aan het Ctgb onder vermelding van het type register.

     

37

Exportverklaring

 
 

Voor het op verzoek verstrekken van een verklaring ten behoeve van de export van een gewasbeschermingsmiddel of een biocide is het volgende bedrag verschuldigd:

€ 210,00

     

38

Overig

 
 

Voor een verzoek tot het verrichten van specifieke werkzaamheden is een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten.

€ 105,00 per uur

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2012]

39. Afrekening van aanvraagkosten tegen kostprijs

[Vervallen per 01-01-2012]

39.1 De tarieven die op de daadwerkelijke kosten (kostprijs) zijn vastgesteld, worden door het Ctgb middels een schriftelijke factuur bij de aanvrager in rekening gebracht onder vermelding van een factuurnummer.

39.2 Indien een voorschot op de daadwerkelijke kostprijs is betaald, wordt dit met het verschuldigde bedrag verrekend. Indien de daadwerkelijke kostprijs lager is dan hetgeen is voorgeschoten, wordt het verschil binnen vier weken na factuurdatum aan de aanvrager terugbetaald.

39.3 Behoudens het bepaalde in het tweede lid, dient de aanvrager de factuur binnen vier weken na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer te voldoen.

39.4 Indien niet of niet volledig binnen de gestelde termijn is betaald, is de aanvrager van rechtswege in verzuim in de zin van artikel 6:81 Burgerlijk Wetboek.

40. Overgangsregime

[Vervallen per 01-01-2012]

De op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aanhangige aanvragen worden met ingang van dat tijdstip overeenkomstig de bepalingen van dit besluit behandeld.

41. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit treedt, na goedkeuring door Onze Minister en geplaatst te zijn in de Staatscourant, in werking met ingang van 1 januari 2011.

42. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tarievenbesluit Ctgb 2011.

Vastgesteld door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden op d.d. 6 oktober 2010.

Dit besluit is goedgekeurd bij besluit van de Staatssecretaris van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 16 december 2010 nummer 169709.

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

voor deze:

de Voorzitter,

D.K.J. Tommel

Bijlage I. De kosten voor het samenvatten en evalueren van studies voor gewasbeschermingsmiddelen

[Vervallen per 01-01-2012]

Middelstudies

Aanvraagcode

Omschrijving

Per

Tarief 2011

Annex III

     

3 t/m 3.9 en 6

De werkzaamheid van het bestrijdingsmiddel

€ 5.620,00

       
 

De toxiciteit van het bestrijdingsmiddel

 

7.1

Acute toxiciteit

   

7.1.1

Bepaling acute orale toxiciteit

studie

€ 105,00

7.1.2

Bepaling acute percutane toxiciteit

studie

€ 105,00

7.1.3

Bepaling acute inhalatoire toxiciteit

studie

€ 105,00

7.1.4

Bepaling van de huidirritatie

studie

€ 105,00

7.1.5

Bepaling van de oogirritatie

studie

€ 105,00

7.1.6

Bepaling van de sensibilisatie van de huid

studie

€ 105,00

7.1.7

Studie naar combinaties van middelen

kostprijs

Kostprijs

7.3.1 t/m 7.5.4

Gegevens over blootstelling

€ 1.285,00

7.6

Dermale absorptie

 

7.6.1

In vivo onderzoek naar dermale absorptie

studie

€ 1.285,00

7.6.2

In vitro onderzoek naar dermale absorptie

studie

€ 1.285,00

       
 

Overige gegevens met betrekking tot toxicologie

kostprijs

 
       
 

Residuen in/op behandelde producten, levensmiddelen en diervoeders

 

8.1.1

Aantal gewasgroepen waarvan gegevens over de storagestability zijn geleverd

gewasgroep

€ 645,00

8.2

Aantal gewasgroepen waarvoor gegevens metabolisme en kinetiek bij planten

gewasgroep

€ 1.285,00

 

Metabolisme en kinetiek bij landbouwhuisdieren

 

8.2

Metabolisme en kinetiek bij kip

studie

€ 1.285,00

8.2

Metabolisme en kinetiek bij geit

studie

€ 1.285,00

8.2

Metabolisme en kinetiek bij koe

studie

€ 1.285,00

8.2

Metabolisme en kinetiek bij varken

studie

€ 1.285,00

8.2

Metabolisme en kinetiek bij overige landbouwhuisdieren

studie

€ 1.285,00

8.3

Aantal gewasgroepen waarvoor residuproeven zijn geleverd

gewasgroep

€ 1.930,00

8.4

Onderzoek vervoedering bij landbouwhuisdieren

 

8.4.1

Onderzoek vervoedering bij kip

€ 1.285,00

8.4.2

Onderzoek vervoedering bij geit

€ 1.285,00

8.4.2

Onderzoek vervoedering bij koe

€ 1.285,00

8.4.3

Onderzoek vervoedering bij varken

€ 1.285,00

8.4

Onderzoek vervoedering bij overige landbouwhuisdieren

€ 1.285,00

8.5

Gegevens over gevolgen bewerking/bereiding

 

8.5.1

Eigenschappen van het residu

studie

€ 965,00

8.5.2

Pulp en balans studie, follow-up studie

studie

€ 645,00

8.6

Bepaling van residuen in volggewassen

gelabelde a.i.

€ 1.285,00

8.7

Aantal gewasgroepen afleiden MRL

gewasgroep

€ 325,00

 

Overige gegevens met betrekking tot residuen

kostprijs

Kostprijs

       
 

Het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in grond

 

9.1

Laboratoriumonderzoek omzettingsroute en omzettingssnelheid in de bodem

 

9.1.1

Aerobe afbraaksnelheidstudie

studie

€ 965,00

9.1.2.

Anaerobe afbraak snelheidstudie

studie

€ 965,00

9.2

Veldonderzoek omtrent omzetting in de bodem

 

9.2.1

Bodemdissipatiestudie

studie

€ 1.605,00

9.2.2

Bodemresidustudie

studie

€ 645,00

9.2.3

Bodemaccumulatiestudie

studie

€ 1.285,00

9.3

Adsorptie en desorptie in de bodem

 

9.3.1

Uitspoeling uit kolommen

studie

€ 965,00

9.3.2

Lysimeteronderzoek

studie

€ 1.930,00

9.3.2

Standaardisatiestudie

studie

€ 1.930,00

9.3.3

Veldonderzoek naar uitspoeling

studie

€ 1.930,00

9.3.3

Standaardisatiestudie

studie

€ 1.930,00

       
 

Het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in de lucht

 

9.9

Omzettingssnelheid en -route in de lucht

studie

€ 645,00

       

9.10

Monitoringgegevens/aanvullend onderzoek

kostprijs

Kostprijs

       
 

Giftigheid van het bestrijdingsmiddel voor in het milieu voorkomende organismen

 

10.1

Vogels

   

10.1.6

Acute orale toxiciteit voor vogels

studie

€ 485,00

10.1.7

Proeven onder veldomstandigheden

studie

€ 3.855,00

10.1.8

Bepaling acceptatie lokaas, granulaten of behandeld zaad

studie

€ 1.605,00

10.1.9

Bepaling effecten secundaire vergiftiging

studie

€ 2.570,00

 

Aquatische organismen

 

10.2.1

Vissen

studie

 

10.2.2.1

Acute toxiciteit voor vissen

studie

€ 485,00

10.2.2.2

Acute toxiciteit ongewervelde aquatische organismen

studie

€ 485,00

10.2.2.3

Effecten op de groei van algen

studie

€ 485,00

10.2.3

Microcosmos-/mesocosmosstudie

studie

€ 5.140,00

10.2.5.1

Chronische blootstelling vis

studie

€ 645,00

10.2.5.2

Aanvullende studies aquatische organismen (Early Life Stage)

studie

€ 645,00

10.2.5.3

Aanvullende studies aquatische organismen (Fish Life Cycle Test)

studie

€ 645,00

10.2.6.1a

Chronische daphnia 21 dagen

studie

€ 645,00

10.2.6-7

Aanvullend onderzoek effecten op aquatische organismen

kostprijs

Kostprijs

 

Gewervelde terrestrische organismen m.u.v. vogels

 

10.3.2.2.

Bepaling acceptatie lokaas, granulaten of behandeld zaad

studie

€ 1.605,00

10.3.2.3.

Bepaling effecten secundaire vergiftiging

studie

€ 2.570,00

10.3.3.

Proeven onder veldomstandigheden

studie

€ 3.855,00

 

Geleedpotigen

   

10.4.2.1 en 10.4.2.2

Acute toxiciteit voor bijen

studie

€ 805,00

10.4.3

Residuproef met bijen

€ 645,00

10.4.4

Kooiproeven met bijen

studie

€ 1.930,00

10.4.5

Veldproeven met bijen

studie

€ 1.930,00

10.4.7

Tunnelproeven met bijen

studie

€ 1.930,00

 

Andere geleedpotigen dan bijen

 

10.5.1

Proeven op standaard laboratoriumschaal

studie

€ 645,00

10.5.2

Proeven op grotere laboratoriumschaal (natuurlijk substraat)

studie

€ 645,00

10.5.2

Proeven op grotere laboratoriumschaal (aged residue)

studie

€ 965,00

10.5.3

Proeven onder semi-veldomstandigheden

studie

€ 1.930,00

10.5.4

Veldproeven (single species)

studie

€ 1.930,00

10.5.4

Veldproeven (multispecies)

studie

€ 5.140,00

 

Regenwormen

   

10.6.2

Acute toxiciteit regenwormen

studie

€ 405,00

10.6.3

Subletale effecten op regenwormen

studie

€ 645,00

10.6.5

Bioconcentratie (residu) in regenworm

€ 645,00

10.6.4

Veldstudies met regenwormen

studie

€ 2.570,00

10.6.6

Effecten op andere niet-doelwit macro-organismen in de bodem

studie

€ 645,00

10.6.7

Litterbag studie

€ 1.285,00

 

Niet-doel micro-organismen in de bodem

 

10.7.1

Stikstofbinding en koolstofmineralisatie

studie

€ 645,00

10.7.2

Overige studies ten aanzien van effecten op niet-doel micro-Organismen in de bodem

kostprijs

Kostprijs

       
 

Andere niet-doelwitorganismen (flora/fauna)

 

10.8.1

Laboratoriumgegevens over effecten op niet-doelwitplanten

studie

€ 965,00

10.8.1.4.

Veldstudies (single species) terrestrische planten

studie

€ 1.930,00

10.8.1.4.

Veldstudies (multispecies) terrestrische planten

studie

€ 5.140,00

10.8.2

Laboratoriumgegevens over effecten op aquatic plants, b.v. Lemna

studie

€ 485,00

10.8. 10.9

Laboratoriumgegevens over effecten op andere niet-doelwitorganismen

kostprijs

Kostprijs

10.8. 10.9

Veldstudies effecten op andere niet-doelwitorganismen

kostprijs

Kostprijs

Stofstudies

Aanvraagcode

Omschrijving

Per

Tarief

Annex II

   

2011

3 t/m 3.6

De werkzaamheidvan het bestrijdingsmiddel

€ 5.620,00

       

1 en 4.2

De identiteit van de werkzame stof en bijbehorende analysemethoden

€ 630,00

2

De fysisch chemische eigenschappen van een stof

€ 630,00

       

4

De residuanalysemethoden voor de werkzame stof/metaboliet

 

4.3

Voor de bepaling van residuen op planten, plantaardige producten, levensmiddelen en diervoeder

€ 210,00

4.4

Voor de bepaling van residuen in de bodem

€ 105,00

4.5

Voor de bepaling van residuen in drink en oppervlaktewater

€ 105,00

4.7

Voor de bepaling van residuen in de lucht

€ 105,00

4.8

Voor de bepaling van residuen in lichaamsvloeistoffen en weefsels

€ 105,00

       
 

De toxiciteit van de werkzame stof/metaboliet

 

5.1.

Metabolisme en kinetiek in proefdieren

€ 4.815,00

 

Acute toxiciteit

 

5.2.1

Bepaling acute orale toxiciteit

studie

€ 325,00

5.2.2

Bepaling acute percutane toxiciteit

studie

€ 325,00

5.2.3

Bepaling acute inhalatoire toxiciteit

studie

€ 805,00

5.2.4

Bepaling van de huidirritatie

studie

€ 325,00

5.2.5

Bepaling van de oogirritatie

studie

€ 325,00

5.2.6

Bepaling van de sensibilisatie van de huid

studie

€ 645,00

 

Kortdurend toxiciteitsonderzoek

 

5.3.1

Onderzoek over 28 dagen bij orale toediening

studie

€ 1.285,00

5.3.2

Onderzoek over 90 dagen bij orale toediening (rat)

studie

€ 1.285,00

5.3.3

Onderzoek over 90 dagen bij orale toediening (2de dier)

studie

€ 1.285,00

5.3.4

Onderzoek over 1-2 jaar bij orale toediening (hond)

studie

€ 1.285,00

5.3.5

Onderzoek over 28 dagen bij inhalatoire toediening

studie

€ 965,00

5.3.6

Onderzoek over 90 dagen inhalatoire toediening

studie

€ 1.605,00

5.3.7

Onderzoek over 28 dagen bij dermale toediening

studie

€ 1.285,00

5.3.8

Onderzoek over 90 dagen bij dermale toediening

studie

€ 1.605,00

       
 

Genotoxiciteitsproeven in vitro

 

5.4.1

Salmonella typhimurium terugmutatietest

studie

€ 325,00

5.4.1

Escherichia coli terugmutatietest

studie

€ 325,00

5.4.1

Saccharomyces cerevisiae genmutatietest

studie

€ 325,00

5.4.1

Saccharomyces cerevisiae mitotic recombination assay

studie

€ 325,00

5.4.2

In vitro mammalian cytogenetic test

studie

€ 485,00

5.4.2

In vitro sister chromatid exhange assay in mammalian cells

studie

€ 485,00

5.4.3

Genmutatietest in zoogdiercellen

studie

€ 485,00

5.4.3

DNA damage and repair/unscheduled DNA synthesis in mammalian cells

studie

€ 485,00

       
 

Gentoxiciteitsproeven in vivo (lichaamscellen)

 

5.4.4

Micronucleus test

studie

€ 805,00

5.4.5

Mammalian bone marrow cytogenetic test

studie

€ 805,00

5.4.5

Sex-linked recessive lethal test in Drosophila melanogaster

studie

€ 805,00

 

Genotoxiteitsproeven in vivo (geslachtscellen)

 

5.4.6

Rodent dominant lethal test

€ 805,00

5.4.6

Mammalian spermatogonial chromosome aberration test

€ 805,00

5.5.1

Toxiciteit bij langdurige blootstelling en carcinogeniteit

€ 1.930,00

5.6.1

Multigeneratieonderzoek

€ 1.930,00

5.6.10

Onderzoek naar ontwikkelingstoxiciteit (bij rat)

€ 1.285,00

5.6.10

Onderzoek naar ontwikkelingstoxiciteit (bij 2e soort, meestal konijn)

€ 1.285,00

5.7.1.

Acute neurotoxiciteit bij de rat

€ 965,00

5.7.2

Onderzoek vertraagd intredende neurotoxiciteit

€ 1.285,00

5.8, 5.9, 5.10

Overige toxiciteit- of medische gegevens

kostprijs

Kostprijs

       
 

Residuen van de werkzame stof/metaboliet in/op behandelde producten, levensmiddelen en diervoeders

 

6.1, 6.1.1, 6.1.2

Aantal gewasgroepen waarvoor gegevens over de storage stability zijn geleverd

gewasgroep

€ 645,00

6.2.1

Gegevens over metabolisme en kinetiek bij planten zijn geleverd

studie

€ 1.285,00

 

Metabolisme en kinetiek bij landbouwhuisdieren

 

6.2.2

Metabolisme en kinetiek bij kip

studie

€ 1.285,00

6.2.3

Metabolisme en kinetiek bij geit

studie

€ 1.285,00

6.2.3

Metabolisme en kinetiek bij koe

studie

€ 1.285,00

6.2.4

Metabolisme en kinetiek bij varken

studie

€ 1.285,00

6.2.5

Metabolisme en kinetiek bij overige landbouwhuisdieren

studie

€ 1.285,00

6.4

Onderzoek vervoedering bij landbouwhuisdieren

 

6.4.1

Onderzoek vervoedering bij kip

€ 1.285,00

6.4.2

Onderzoek vervoedering bij geit

€ 1.285,00

6.4.2

Onderzoek vervoedering bij koe

€ 1.285,00

6.4.3

Onderzoek vervoedering bij varken

€ 1.285,00

 

Onderzoek vervoedering bij overige landbouwhuisdieren

€ 1.285,00

6.5

Gegevens over gevolgen bewerking/bereiding

 

6.5.1.

Eigenschappen van het residu

studie

€ 965,00

6.5.2.

Pulp en balans studies, follow-up studies

studie

€ 645,00

6.6.1

Bepaling van residuen in volggewassen (metabolisme)

gelabelde a.i.

€ 1.285,00

6.6.2.

Bepaling van residuen in volggewassen (veldproeven)

studie

€ 1.285,00

6.7

Aantal gewasgroepen afleiden MRL

gewasgroep

€ 325,00

 

Overige gegevens met betrekking tot residuen

kostprijs

Kostprijs

       
 

Het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in grond

 

7.1 en 7.2.

Laboratoriumonderzoek omzettingsroute en omzettingssnelheid in de bodem

 

7.1.1.

Aerobe afbraakroutestudie

studie

€ 965,00

7.1.2.

Anaerobe afbraak routestudie

studie

€ 965,00

7.1.3.

Bodemfotolyse

studie

€ 965,00

7.2.1/7.2.3

Aerobe afbraaksnelheidstudie 20oC

studie

€ 965,00

7.2.2

Aerobe afbraaksnelheidstudie 10oC

studie

€ 965,00

7.2.4/7.2.5

Anaerobe afbraak snelheidstudie

studie

€ 965,00

7.3

Veldonderzoek omtrent omzetting in de bodem

 

7.3.1.

Bodemdissipatiestudie

studie

€ 1.605,00

7.3.2

Bodemresidustudie

studie

€ 645,00

7.3.3

Bodemaccumulatiestudie

studie

€ 1.285,00

7.4.

Adsorptie en desorptie in de bodem

 

7.4.1./7.4.2

Adsorptiestudie

studie

€ 965,00

7.4.3/7.4.4

Uitspoeling uit kolommen

studie

€ 965,00

7.4.5

Kolomstudies met verouderd residu

studie

€ 1.285,00

       

7.4.7

Lysimeteronderzoek

studie

€ 1.930,00

7.4.7

Standaardisatiestudie

studie

€ 1.930,00

7.4.8

Veldonderzoek naar uitspoeling

studie

€ 1.930,00

7.4.8

Standaardisatiestudie

studie

€ 1.930,00

       
 

Het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in water

 

7.5

Hydrolytische omzetting in water

studie

€ 645,00

7.6

Fotochemische omzetting in water

studie

€ 965,00

7.7

Ready biodegradability in water

studie

€ 325,00

7.8

Omzettingssnelheid en -route in water/sedimentsystemen

studie

€ 1.285,00

7.9

Onderzoek in de verzadigde zone

studie

€ 1.930,00

7.4.1/7.4.2

Adsorptie aan slibdeeltjes

studie

€ 965,00

       
 

Het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in de lucht

 

7.10

Omzettingssnelheid en -route in de lucht

studie

€ 645,00

       

7.12, 7.13

Monitoringgegevens/aanvullend onderzoek

kostprijs

Kostprijs

       
 

Giftigheid van de werkzame stof/metaboliet voor in het milieu voorkomende organismen

 
 

Vogels

   

8.1.1

Acute orale toxiciteit voor vogels

studie

€ 485,00

8.1.2

Dieetonderzoek voor vogels quail or mallard duck

€ 645,00

8.1.3.

Dieetonderzoek voor tweede vogelsoort

€ 645,00

8.1.4

Subchronische en reproductietoxiciteit

€ 965,00

 

Aquatische organismen

 
 

Vissen

   

8.2.1

Acute toxiciteit voor vissen

studie

€ 485,00

8.2.2 t/m 8.2.5

Chronische toxiciteit voor vissen

studie

€ 645,00

8.2.6

Bioconcentratie bij vissen

€ 645,00

 

Ongewervelde aquatische organismen

 

8.3.1

Acute toxiciteit ongewervelde aquatische organismen

studie

€ 485,00

8.3.2

Chronische toxiciteit ongewervelde aquatische organismen

studie

€ 645,00

8.4.a

Effecten op de groei van algen

studie

€ 485,00

8.6a

Bepaling effect op waterplanten

studie

€ 645,00

8.5

Effecten op sedimentorganismen

studie

€ 485,00

 

Geleedpotigen

   
 

Bijen

   

8.7.1, 8.7.2

Acute toxiciteit voor bijen

studie

€ 805,00

8.7.4

Voedingsproef met bijenbroed

€ 645,00

 

Toxiciteit voor andere geleedpotigen dan bijen

 

8.8

Effecten op geselecteerde soorten geleedpotigen (zie middeldossier)

 
 

Regenwormen

   

8.9.1

Acute toxiciteit regenwormen

studie

€ 405,00

8.9.2

Subletale effecten op regenwormen

studie

€ 645,00

 

Bioconcentratie in regenworm (zie middel)

 
 

Niet-doel micro-organismen in de bodem

 

8.10

Stikstofbinding en koolstofmineralisatie

studie

€ 645,00

8.15

Invloed op biologische methoden voor de zuivering van afvalwater

€ 645,00

 

Effecten op andere niet-doelwitorganismen (flora/fauna)

 
 

Laboratoriumgegevens over effecten op niet-doelwitplanten

studie

€ 965,00

8.16.1

Laboratoriumgegevens over effecten op andere niet-doelwitorganismen

kostprijs

Kostprijs

8.16.2

Veldstudies effecten op andere niet-doelwitorganismen

kostprijs

Kostprijs

       
 

Afleidenvan een Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR)

 
 

Verzoek tot afleiden van een MTR buiten het kader van een aanvraag

€ 210,00

 

Afleiden MTR bodem

€ 5.780,00

 

Afleiden MTR water

€ 9.795,00

 

Update MTR bodem

€ 3.210,00

 

Update MTR water

€ 3.210,00

Bijlage II. De kosten voor het samenvatten en evalueren van studies op basis van micro-biologische middelen

[Vervallen per 01-01-2012]

Middelstudies

Aanvraag code

Omschrijving

Per

Tarief 2011

Annex III

     

6

De werkzaamheid van het bestrijdingsmiddel

€ 5.620,00

       
 

De toxiciteit van het bestrijdingsmiddel

 

7.1

Acute toxiciteit

   

7.1.1

Bepaling acute orale toxiciteit

studie

€ 105,00

7.1.2

Bepaling acute percutane toxiciteit

studie

€ 105,00

7.1.3

Bepaling acute inhalatoire toxiciteit

studie

€ 105,00

7.1.4

Bepaling van de huidirritatie

studie

€ 105,00

7.1.5

Bepaling van de oogirritatie

studie

€ 105,00

7.1.6

Bepaling van de sensibilisatie van de huid

studie

€ 105,00

7.2

Gegevens over blootstelling

 
 

Meting blootstelling toepasser

kostprijs

Kostprijs

 

Meting blootstelling werknemer

kostprijs

Kostprijs

       

7.5

Aanvullend onderzoek naar combinaties van gewasbeschermingsmiddelen

kostprijs

Kostprijs

       

8

Residuen van het bestrijdingsmiddel in/op behandelde producten, levensmiddelen en diervoeders

 
   

Zie stof

 
       

9

Het gedrag van het bestrijdingsmiddel in het milieu

€ 210,00

       
 

Effectenvan het bestrijdingsmiddel op niet doel-organismen

 

10.1

Effecten op vogels

studie

€ 645,00

10.2

Effecten op aquatische organismen

 

10.2.1

Toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij vis

studie

€ 485,00

10.2.2

Toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij ongewervelde zoetwaterorganismen

studie

€ 485,00

10.2.3

Effecten op algengroei, groeisnelheid en herstelcapaciteit

studie

€ 485,00

10.3

Toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij bijen

studie

€ 485,00

10.4

Toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij andere geleedpotigen dan bijen

studie

€ 965,00

10.5

Toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij regenwormen

studie

€ 485,00

10.6

Effecten op niet-doel micro-organismen in de bodem

studie

€ 805,00

10.7

Aanvullend onderzoek

kostprijs

Kostprijs

Stofstudies

Aanvraag

code

Omschrijving

Per

Tarief 2011

Annex II

     

1 t/m 3

Identificatie en biologische eigenschappen van het micro-organisme

€ 3.675,00

       

4

De analysemethodenvan het micro-organisme

studie

€ 630,00

       

5

De toxiciteit van de werkzame stof

 

5.1 en 5.2

Basisinformatie toxiciteit van het micro-organisme, incl sensibilisering

 
 

Acute toxiciteit, pathogeniteit en infectiviteit

 

5.3.2

Bepaling acute orale toxiciteit, pathogeniteit en infectiviteit

studie

€ 315,00

5.3.3

Bepaling acute inhalatoire toxiciteit, pathogeniteit en infectiviteit

studie

€ 315,00

5.3.4

Bepaling acute intraperitoneale/subcutane infectiviteit

studie

€ 315,00

5.3.5

Genotoxiciteitsproeven in vitro

kostprijs

Kostprijs

5.3.6

Celkweek onderzoek

kostprijs

Kostprijs

5.3.7

Informatie over toxiciteit en pathogeniteit op de korte termijn

kostprijs

Kostprijs

5.4

Informatie over toxiciteit van metabolieten

kostprijs

Kostprijs

5.5

Andere/speciale studies

kostprijs

Kostprijs

       

6

Residuen van de werkzame stof/metaboliet in/op behandelde producten, levensmiddelen en diervoeders

 

6.1 en 6.2

Residuproeven

kostprijs

Kostprijs

6.3 en 6.4

Persistentie en waarschijnlijke vermeerdering in of op gewassen, levensmiddelen of diervoeders

kostprijs

Kostprijs

       

7

Het gedrag van de werkzame stof/ metaboliet in het milieu

 

7.1.

Levensvatbaarheid, populatiedynamiek, persistentie en mobiliteit in bodem, sediment, water en lucht

studie

€ 965,00

       

8

Effecten op niet doel-organismen

 

8.1

Effecten op vogels

Zie middel

 
 

Effecten op aquatische organismen

 

8.2

Toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij vis

Zie middel

 

8.3

Toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij ongewervelde zoetwaterorganismen

Zie middel

 

8.4

Effecten op algengroei, groeisnelheid en herstelcapaciteit

Zie middel

 

8.5 en 8.6

Effecten op planten

studie

€ 645,00

8.7

Toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij bijen

Zie middel

 

8.8

Toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij andere geleedpotigen dan bijen

Zie middel

 

8.9

Toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij regenwormen

Zie middel

 

8.10

Effecten op niet-doel micro-organismen in de bodem

Zie middel

 

8.11

Aanvullend onderzoek

kostprijs

Kostprijs

Bijlage III. De kosten voor het samenvatten en evalueren van studies op basis van biociden

[Vervallen per 01-01-2012]

Aanvraagcode

Omschrijving

Tarief

4.1

Analyse methode van de zuivere werkzame stof in het technisch materiaal

€ 630,-

4.2

Analyse methode bodem

€ 105,-

4.2

Analyse methode lucht

€ 105,-

4.2

Analyse methode water

€ 105,-

4.2

Analyse methode in dierlijke en menselijke vloeistoffen en weefsels

€ 105,-

4.3

Analyse methoden in plantaardige of dierlijke producten

€ 210,-

5

Werkzaamheid van het middel

€ 1.260,-

6.1.1

Bepaling acute orale toxiciteit

€ 325,-

6.1.2

Bepaling acute percutane toxiciteit

€ 325,-

6.1.3

Bepaling acute inhalatoire toxiciteit

€ 805,-

6.1.4

Bepaling van de oogirritatie

€ 325,-

6.1.4

Bepaling van de huidirritatie

€ 325,-

6.1.5

Bepaling van de sensibilisatie van de huid:

€ 645,-

6.2

Onderzoek naar absorptie, distributie, excretie en metabolisme bij zoogdieren

kostprijs

6.3.1

Onderzoek over 28 dagen bij orale toediening

€ 1.285,-

6.3.2

Onderzoek over 28 dagen bij dermale toediening

€ 1.285,-

6.3.3

Onderzoek over 28 dagen bij inhalatoire toediening

€ 965,-

6.4.1

Semi-chronische toxiciteit onderzoek over 90 dagen bij orale toediening

€ 1.285,-

6.4.2

Semi-chronische toxiciteit onderzoek over 90 dagen bij dermale toediening

€ 1.610,-

6.4.3

Semi-chronische toxiciteit onderzoek over 90 dagen bij inhalatoire toediening

€ 1.610,-

6.5

Chronische orale toxiciteit

€ 1.285,-

6.6.1

In vitro onderzoek: terugmutatietest

€ 325,-

6.6.2

In vitro mammalian cytogenetic test

€ 485,-

6.6.3

In vitro onderzoek: genmutatietest in zoogdiercellen

€ 485,-

6.6.4

In vivo (lichaamscellen): mammalian bone marrow cytogenetic test

€ 805,-

6.6.5

In vivo (lichaamscellen): in ander weefsel dan bone marrow

€ 805,-

6.6.6

Genotoxiteitsproeven (geslachtscellen)

€ 805,-

6.7

Onderzoek naar de carcinogeniteit

€ 1.930,-

6.8.1

Onderzoek naar ontwikkelingstoxiciteit (per diersoort)

€ 1.285,-

6.8.2

Multigeneratie-onderzoek

€ 1.930,-

6.9

Neurotoxiciteitsstudie

€ 965,-

6.10

Mechanistische studie, om de toxiciteitseffecten te verklaren

kostprijs

6.12.4

Epidemiologische studies op de algemene populatie

kostprijs

6.13

Onderzoek naar de toxiciteit bij (landbouw)huisdieren

kostprijs

6.14

Andere studies gerelateerd aan humane blootstelling

kostprijs

6.15

Onderzoek metabolisme en kinetiek in landbouwhuisdieren

€ 1.285,-

6.15

Onderzoek vervoedering bij landbouwhuisdieren

€ 1.285,-

6.15

Overig onderzoek metabolisme en kinetiek

kostprijs

6.15

Overig onderzoek residuen

kostprijs

6.16

Andere studies gerelateerd aan humane blootstelling aan de werkzame stof in het middel

kostprijs

6.17

Studies om de toxicologische effecten te bepalen van metabolieten van behandelde planten

kostprijs

7.1.1.1.1

Hydrolyse afbraak

€ 645,-

7.1.1.1.2

Fotochemische afbraak in water

€ 965,-

7.1.1.2.1

Bepaling ready biodegradability

€ 325,-

7.1.1.2.2

Bepaling inherent biodegradability

€ 325,-

7.1.1.2.3

Bepaling biodegradability in zeewater

€ 325,-

7.1.2.1.1

Aerobic biodegradation in RWZI

€ 645,-

7.1.2.1.2

Anaerobic biodegradation in RWZI

€ 645,-

7.1.2.2.1

Biodegradatie in zoet water; aerobe degradatie in water

€ 1.285,-

7.1.2.2.2

Biodegradatie in zoet water; anaerobe degradatie in water

€ 1.285,-

7.1.3

Adsorptie/desorptie screening test

€ 1.285,-

7.1.4

Overige studies met betrekking tot adsorption en desorption in water/sediment systemen

kostprijs

7.1.4.1

Veldtest naar accumulatie in sediment

kostprijs

7.2.1

Aerobe omzetting in bodem, standaard studie

€ 965,-

7.2.2

Aerobe omzetting in bodem, overige studies

kostprijs

7.2.2.1

Laboratoriumonderzoek omzettingsroute + omzettingssnelheid in de bodem

€ 965,-

7.2.2.2

Veldonderzoek omtrent bodemdissipatie en accumulatie

€ 1.930,-

7.2.2.3

Gebonden residu in bodem studies

€ 965,-

7.2.2.4

Andere studies mbt omzetting in bodem

kostprijs

7.2.3.1

Adsorptie en desorptie in de bodem

€ 965,-

7.2.3.2

Adsorptie en desorptie van metabolieten in de bodem

€ 965,-

7.3.1

Gegevens naar de omzettingssnelheid en omzettingsroute in de lucht

€ 645,-

7.3.2

Overige studies mbt gedrag en lotgevallen in lucht

kostprijs

7.4.1.1

Acute toxiciteit voor vissen

€ 485,-

7.4.1.2

Acute toxiciteit ongewervelde organismen

€ 485,-

7.4.1.3

Effecten op de groei van algen

€ 485,-

7.4.1.4

Remming van micro-organismen in water

€ 1.210,-

7.4.2

Bioconcentratie studies

€ 645,-

7.4.3.1

Semi-chronische toxiciteit voor vissen

€ 645,-

7.4.3.2

Effecten op reproductie en groeisnelheid bij vissen

€ 645,-

7.4.3.3.1

Bioaccumulatie bij vissen

€ 645,-

7.4.3.3.2

Bioaccumulatie bij ongewervelde organismen

€ 645,-

7.4.3.4

Effecten op reproductie en groeisnelheid bij ongewervelde organismen

€ 645,-

7.4.3.5

Effecten op andere niet-doelwit organismen (flora en fauna)

€ 645,-

7.4.3.5.1

Effecten op sedimentorganismen

€ 485,-

7.4.3.5.2

Effect op waterplanten

€ 645,-

7.5.1.1

Remming van micro-organismen in bodem

€ 645,-

7.5.1.2

Acute toxiciteit regenwormen of andere niet-doelwit bodem-organismen

Kostprijs

7.5.1.3

Acute toxiciteit voor planten

€ 965,-

7.5.2.1

Reproductie studie met andere niet-doel macro-organismen in de bodem

Kostprijs

7.5.2.2

Chronische test met landplanten

kostprijs

7.5.3.1.1

Acute orale toxiciteit voor vogels

€ 485,-

7.5.3.1.2

Kort durende toxiciteit voor vogels

€ 645,-

7.5.3.1.3

Reproductietoxiciteit voor vogels

€ 965,-

7.5.4.1

Acute toxiciteit voor bijen en andere geleedpotigen

€ 805,-

7.5.5

Bioconcentratie studies, terrestrisch

€ 645,-

7.5.5.1

Bioconcentratie, overige studies

kostprijs

7.5.6

Effecten op andere niet-doel organismen in de bodem

Kostprijs

7.5.7.1

Overige studies met zoogdieren

Kostprijs

7.5.7.1.1

Acute orale toxiciteit voor zoogdieren

€ 325,-

7.5.7.1.2

Kort durende toxiciteit voor zoogdieren

€ 1.285,-

7.5.7.1.3

Reproductietoxiciteit voor zoogdieren

€ 1.930,-

Terug naar begin van de pagina