Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Gemeentelijk Vervoersbedrijf Utrecht 2010

[Regeling vervallen per 24-12-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 23-12-2015

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 16 december 2010, nr. 5678605/Justis/10, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij het Gemeentelijk Vervoersbedrijf Utrecht

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van het Gemeentelijk Vervoersbedrijf Utrecht van 10 november 2010 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie te Utrecht en de korpschef van de regiopolitie Utrecht;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-12-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 24-12-2015]

De personen, werkzaam in de functie van toezichthouder in dienst van Gemeentelijk Vervoersbedrijf Utrecht, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 24-12-2015]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 24-12-2015]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 15 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 24-12-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 24-12-2015]

  • 1 De directeur van het Gemeentelijk Vervoersbedrijf Utrecht brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 24-12-2015]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 24 november 2010 nr. 5676481/Justis/10, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 24-12-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 24-12-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Gemeentelijk Vervoersbedrijf Utrecht 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 december 2010

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

teammanager Bevoegdheden, Toezicht en Registers.

Terug naar begin van de pagina