Besluit beperking openbaarheid archief Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting [...] Ruimtelijke Ordening en Milieu, (1947) 1982–1993 (1996)

[Regeling vervallen per 05-11-2011.]
Geldend van 23-12-2010 t/m 04-11-2011

Besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 15 december 2010, nr. IV2010033582, Staatscourant 2010, tot beperking van de openbaarheid van inventarisnummers van het naar het Nationaal Archief over te brengen archief van het Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting van het voormalig ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, (1947) 1982–1993 (1996)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 15.1 van de Archiefwet 1995;

Gezien het advies van de Algemeen Rijksarchivaris d.d. 08 december 2010;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-11-2011]

Met het oog op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen zijn de inventarisnummers 103–135, 143–157, 165–206, 221–242, 4281, 4931–4937, 4940–4958, 4961, 4962, 5823 en 5825 van het naar het Nationaal Archief over te brengen archief van het Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, (1947) 1982–1993 (1996) tot vijftig jaar na sluiting van de dossiers slechts raadpleegbaar nadat de Algemeen Rijksarchivaris daarmee heeft ingestemd.

Artikel 2

[Vervallen per 05-11-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 15 december 2010

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,
namens deze:

directeur Informatievoorziening,

E.G. M. Edelbroek

Terug naar begin van de pagina